You are here:

Europeiska kemikaliemyndigheten

Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) arbetar för att förbättra livskvalitén genom att garantera säker användning av kemikalier i hela Europa. Vi är en EU-byrå.

Echa är i centrum för genomförandet av EU:s banbrytande kemikalielagstiftning till gagn för människors hälsa och miljön, innovation och konkurrenskraft.

Echa grundades 2007 och har sitt säte i Helsingfors, Finland. Vi är en modern, vetenskapsbaserad organisation som har växt snabbt och blivit en av EU:s största byråer.

Vad vi gör

Echas uppgift är att se till att EU:s kemikalieförordningar, Reach-förordnigen och förordningen om klassificering, märkning och förpackning (CLP), genomförs enhetligt i hela Europa.

  • Vi hjälper företag att uppfylla kraven i kemikalielagstiftningen.
  • Vi främjar säker användning av kemikalier.
  • Vi behandlar frågor som rör kemikalier som inger betänkligheter.
  • Vi ger information om kemikalier.

Kemiska produkter omger oss och de är centrala vid produktionen av allt från rengöringsprodukter eller kläder till tv-apparater. De är viktiga för vår ekonomi och påverkar direkt vårt välbefinnande, men förståelsen för farorna med dem har hittills varit bristfällig.

Tack vare EU:s kemikalielagstiftning har vi nu en unik databas som innehåller information om de kemiska ämnen som används i Europa. Genom att företag bättre förstår farorna med kemikalier kan de ytterligare minska riskerna och bidra till att de används säkert. I affärer kan du begära information om ämnen som inger mycket stora betänkligheter Visa översättning av föregående länk   English (en) och som kan ingå i de konsumentprodukter du köper. Ämnen som inger betänkligheter kommer i allt större utsträckning att ersättas av säkrare alternativ. Du själv och din miljö kommer att skyddas bättre, både i ditt hem och på arbetet.

Inrättad: 1 juni 2007

Verkställande director:
Geert Dancet

Kontaktuppgifter till- Europeiska kemikaliemyndigheten

Kontaktuppgifter till

Adress

Annankatu 18

FI-00120 Helsinki

Suomi/Finland

Tfn
+358 9 6861 80
Fax
+358 9 6861 8210
Länkar