You are here:

Európska agentúra pre chemické látky

Cieľom činnosti Európskej chemickej agentúry (ECHA) je zlepšovanie kvality života zabezpečením bezpečného používania chemikálií v celej Európe. Sme agentúrou Európskej únie.

Agentúra ECHA zohráva významnú úlohu v oblasti uplatňovania základných právnych predpisov EÚ týkajúcich sa chemikálií na účely ochrany ľudského zdravia a životného prostredia a podpory inovácie a konkurencieschopnosti.

Agentúra ECHA bola zriadená v roku 2007 a jej sídlo sa nachádza v Helsinkách vo Fínsku. Sme modernou a vedecky orientovanou organizáciou, z ktorej sa rýchlo stala jedna z najväčších agentúr EÚ.

Náplň našej práce

Úlohou agentúry ECHA je zabezpečiť jednotné uplatňovanie nariadení EÚ týkajúcich sa chemikálií (nariadenia REACH a nariadenia o klasifikácii, označovaní a balení látok (CLP)) v celej Európe.

  • Pomáhame spoločnostiam plniť právne predpisy týkajúce sa chemikálií.
  • Zlepšujeme bezpečné používanie chemikálií.
  • Zaoberáme sa chemikáliami vzbudzujúcimi obavy.
  • Poskytujeme informácie o chemikáliách.

Chemické výrobky sú všade okolo nás a sú dôležitou súčasťou výroby čohokoľvek od čistiacich výrobkov cez oblečenie až po televízory. Naše hospodárstvo ich nevyhnutne potrebuje a majú priamy vplyv na náš blahobyt. Doteraz však neboli primerane pochopené nebezpečenstvá, ktoré s nimi súvisia.

Vďaka právnym predpisom EÚ o chemikáliách máme v súčasnosti k dispozícii jedinečnú databázu obsahujúcu informácie o chemických látkach používaných v Európe. Spoločnosti môžu na základe lepšieho pochopenia nebezpečenstiev súvisiacich s chemikáliami ďalej znižovať riziká a prispievať k bezpečnému používaniu chemických látok. V obchodoch je možné požadovať informácie o látkach vzbudzujúcich veľmi veľké obavy Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu   English (en) , ktoré sa môžu nachádzať v spotrebiteľských výrobkoch, ktoré nakupujete. Látky vzbudzujúce obavy sa budú v čoraz väčšej miere nahrádzať bezpečnejšími alternatívami. Vy a vaše okolie budete lepšie chránení – tak doma, ako aj v práci.

Založená: 1. júna 2007

Výkonný riaditeľ:
Geert Dancet

Európska agentúra pre chemické látky

Kontaktné údaje

Adresa

Annankatu 18

FI-00120 Helsinki

Suomi/Finland

Tel
+358 9 6861 80
Fax
+358 9 6861 8210