You are here:

Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra

Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA) strādā, lai uzlabotu dzīves kvalitāti, nodrošinot drošu ķīmisko vielu lietošanu visā Eiropā. Mēs esam Eiropas Savienības aģentūra.

ECHA ir noteicošā loma, ieviešot ES inovatīvos tiesību aktus ķīmisko vielu jomā par labu cilvēku veselībai un videi, kā arī inovācijas un konkurētspējas sekmēšanai.

ECHA tika dibināta 2007. gadā un atrodas Helsinkos, Somijā. Mēs esam moderna, uz zinātnes atzinumiem balstīta organizācija, kas strauji augusi, kļūstot par vienu no lielākajām ES aģentūrām.

Ko mēs darām

ECHA uzdevums ir nodrošināt, lai visā Eiropā tiktu konsekventi īstenotas ES regulas ķīmisko vielu jomā – REACH un Klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas (CLP) regulas.

  • Mēs palīdzam uzņēmumiem ievērot tiesību aktus ķīmisko vielu jomā
  • Mēs sekmējam drošu ķīmisko vielu lietošanu
  • Mēs pievēršam uzmanību ķīmiskām vielām, kas rada bažas
  • Mēs sniedzam informāciju par ķīmiskām vielām

Ķīmiskas vielas ir mums visapkārt – tās ir nozīmīgas jebkāda veida ražošanā – sākot no tīrīšanas līdzekļiem un apģērba, līdz pat televizoriem. Tās ir būtiskas mūsu ekonomikā un tām ir tieša ietekme uz mūsu labsajūtu, taču ķīmisko vielu radītais apdraudējums līdz šim nav pietiekami izprasts.

Pateicoties ES tiesību aktiem ķīmisko vielu jomā, mums šobrīd ir unikāla datubāze, kurā ir informācija par Eiropā lietotajām ķīmiskajām vielām. Labāk izprotot ķīmisko vielu radīto apdraudējumu, uzņēmumi var turpināt mazināt risku un veicināt drošu ķīmisko vielu lietošanu. Veikalos varat pieprasīt informāciju par īpaši bīstamām vielām Izvēlieties saites tulkojumu   English (en) , kuras, iespējams, ir mūsu pirkto patēriņa preču sastāvā. Bīstamās vielas aizvien vairāk aizstās ar drošākām alternatīvām. Jūs un Jūsu apkārtējā vide būs labāk aizsargāta – gan mājās, gan darbā.

Izveides datums: 2007. gada 1. jūnijs

Pagaidu izpilddirektors: Geert Dancet

Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra

Kontaktinformācija

Adrese

Annankatu 18

FI-00120 Helsinki

Suomi/Finland

Ta-lr
+358 9 6861 80
Fakss
+358 9 6861 8210