You are here:

Euroopa Kemikaalide Amet

Euroopa Kemikaaliameti eesmärk on parandada elukvaliteeti kemikaalide ohutu kasutamise edendamisega kogu Euroopas. Kemikaaliamet on Euroopa Liidu amet.

ECHA põhiülesanne on aidata rakendada Euroopa Liidu tähtsaid kemikaalide õigusakte, mille abil hoitakse inimtervist ja keskkonda ning edendatakse innovatsiooni ja konkurentsivõimet.

ECHA asutati 2007. aastal ja asub Helsingis Soomes. ECHA on kaasaegne teaduspõhine organisatsioon, millest on kiiresti saanud üks Euroopa Liidu suurimaid asutusi.

Meie tegevus

ECHA ülesanne on tagada kemikaale käsitlevate Euroopa Liidu õigusaktide, REACH-määruse ning klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise määruse (CLP-määrus) järjepidev rakendamine kogu Euroopas.

  • Aitame ettevõtetel viia oma tegevus kooskõlla kemikaale käsitlevate õigusaktidega
  • Edendame kemikaalide ohutut kasutamist
  • Tegeleme ohtlike kemikaalidega
  • Anname kemikaaliteavet

Kemikaalid ümbritsevad meid, olles elutähtsad kõige tootmises, alustades puhastusvahenditest või riietest ja lõpetades teleritega. Kemikaalid on majandusele äärmiselt olulised ja mõjutavad otseselt meie heaolu, kuid neist tulenevaid ohte ei ole siiani piisavalt tunnetatud.

Euroopa Liidu kemikaalide õigusaktid on aidanud luua ainulaadse andmebaasi teabega Euroopas kasutatavate kemikaalide kohta. Mõistes paremini kemikaalidest tulenevaid ohte, saavad ettevõtted vähendada riske ja aidata kaasa kemikaalide ohutule kasutamisele. Poodidelt saab nõuda teavet toodetes sisalduda võivate väga ohtlike ainete Valige lingiga seotud tõlked   English (en) kohta. Ohtlikke aineid asendatakse järjest rohkem ohutumate alternatiividega. Paremat kaitset saavad nii teie kodune kui ka töökeskkond.

Asutatud: 1. juuni 2007

Tegevdirektor:
Geert Dancet

Euroopa Kemikaalide Amet

Kontaktandmed

Aadress

Annankatu 18

FI-00120 Helsinki

Suomi/Finland

Tel
+358 9 6861 80
Faks
+358 9 6861 8210