Sökväg

Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar

Centrumet inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning 851/2004 av den 21 april 2004 och inledde sin verksamhet den 20 maj 2005.

Det har till uppgift att bidra till att stärka Europas försvar mot infektionssjukdomar som influensa, SARS och HIV/AIDS. Personalstyrkan är relativt liten men har ett omfattande nätverk av samarbetspartner inom EU och i EES- och EFTA-länderna. ECDC samarbetar med nationella hälsoskyddsmyndigheter för att stärka och utveckla systemen för tidig varning och övervakning av sjukdomar inom hela EU. Genom dessa nätverk har ECDC Europas samlade expertis inom hälsoforskningen till sitt förfogande och kan därigenom avge tillförlitliga vetenskapliga utlåtanden om vilka risker nya smittsamma sjukdomar innebär.

Centrumet har bland annat till uppgift att

  1. öka EU:s och medlemsstaternas kapacitet att skydda människors hälsa genom förebyggande och kontroll av sjukdomar hos människor,

  2. handla på eget initiativ när epidemier av okända smittsamma sjukdomar hotar EU, och

  3. ansvara för ett konsekvent och heltäckande agerande på folkhälsoområdet. ECDC samordnar medlemsstaternas, EU-institutionernas och de berörda internationella organisationernas verksamhet och ser till att alla parter uppfyller sina skyldigheter.

Marc SPRENGER,
Direktör

Postadress:
ECDC
171 83 Stockholm

Besöksadress:
Tomtebodavägen 11 A
Solna

KONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?