You are here:

Európske stredisko na prevenciu a boj s nákazlivými chorobami

Stredisko bolo vytvorené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 851/2004 z 21. apríla 2004. So svojou činnosťou začalo 20. mája 2005.

Úlohou strediska je napomáhať pri posilňovaní ochrany zdravia európskej verejnosti pred nákazlivými chorobami, akými sú napr. chrípka, SARS či HIV/AIDS. Hoci stredisko zamestnáva malý počet pracovníkov, rozvíja širokú sieť spolupráce so svojimi partnermi v členských štátoch EÚ a EHP/EFTA. ECDC v spolupráci s vnútroštátnymi orgánmi na ochranu zdravia posilňuje a rozvíja celoeurópsky epidemiologický dohľad a systém včasného varovania. Vďaka tejto spolupráci ECDC zhromažďuje poznatky o zdraví na európskej úrovni, ktoré prispievajú k vypracovaniu odborných vedeckých stanovísk týkajúcich sa nových nákazlivých ochorení a s nimi spojených rizík.

Úlohou strediska je teda:

  1. zvyšovať kapacity Spoločenstva a jednotlivých členských štátov v oblasti ochrany verejného zdravia prostredníctvom predchádzania ochoreniam a ich kontrole,

  2. konať z vlastnej iniciatívy v prípade vypuknutia nákazlivej choroby neznámeho pôvodu, ktorá môže ohrozovať Spoločenstvo,

  3. zabezpečovať komplementárnosť a súdržnosť opatrení v oblasti ochrany verejného zdravia prostredníctvom prepájania úloh a zodpovedností členských štátov, inštitúcií EÚ a príslušných medzinárodných organizácií.

Marc SPRENGER
Riaditeľ

Poštová adresa:
ECDC
171 83 Štokholm
Švédsko

Európske stredisko na prevenciu a boj s nákazlivými chorobami

Kontaktné údaje

Adresa

Tomtebodavägen 11A

Solna

Sverige

Tel
+46 8 586 010 00
Fax
+46 8 586 010 01
Odkazy