You are here:

Eiropas slimību profilakses un kontroles centrs

Centrs izveidots ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprîïa Regulu 851/004. Tas sâka darboties 2005. gada 20. maijâ.

Centra uzdevums ir palîdzçt nostiprinât Eiropas aizsardzîbu pret tâdâm  infekcijas slimîbâm kâ gripa, SARS un HIV/AIDS. Tam ir neliels darbinieku skaits, bet plašs partneru tîkls visâs ES un EEZ/EBTA dalîbvalstîs. ECDC darbojas partnerîbâ ar valstu veselîbas aizsardzîbas iestâdçm, lai visâ kontinentâ nostiprinâtu un attîstîtu slimîbu novçroðanas un iepriekðçjas brîdinâðanas sistçmas. Izmantojot minçto sadarbîbu, ECDC apkopo Eiropas zinâðanas veselîbas jomâ, lai izstrâdâtu autoritatîvus zinâtniskus atzinumus par riskiem, ko rada jaunas infekcijas slimîbas.

Centra uzdevumi:

  1. paaugstināt Kopienas un katras dalībvalsts individuālās spējas aizsargāt cilvēku veselību, veicot cilvēku slimību profilaksi un kontrolējot tās;

  2. rīkoties pēc savas iniciatīvas gadījumos, kad Kopienu apdraud nezināmas izcelsmes lipīgas slimības;

  3. nodrošināt papildu saskaņotu rīcību sabiedrības veselības jomā, apvienojot dalībvalstu, ES iestāžu un attiecīgo starptautisko organizāciju uzdevumus un pienākumus.

Direktors
Marc SPRENGER

Pasta adrese:
ECDC
171 83 Stockholm
Sweden

Eiropas slimību profilakses un kontroles centrs

Kontaktinformācija

Adrese

Tomtebodavägen 11A

Solna

Sverige

Ta-lr
+46 8 586 010 00
Fakss
+46 8 586 010 01
Saites