You are here:

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí

Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí bylo zřízeno nařízením Evropského parlamentu a Rady č. (ES) 851/2004 ze dne 21. dubna 2004. Svou činnost zahájilo dne 20. května 2005.

Úkolem tohoto střediska je napomáhat při posilování evropské obrany proti nakažlivým chorobám, jako např. chřipce, viru SARS a HIV/AIDS. Středisko zaměstnává malý počet zaměstnanců, ale rozvíjí širokou síť spolupráce s partnery z celé EU a z členských států EHP a ESVO. Středisko spolupracuje s vnitrostátními orgány pro ochranu zdraví s cílem posílit a rozvíjet dohled nad chorobami a systémy včasného varování na celém evropském kontinentu. V rámci této spolupráce støedisko shromažďuje poznatky týkající se zdraví na celoevropské úrovni s cílem vypracovat směrodatná vědecká stanoviska ohledně rizik způsobených novými a vyvíjejícími se nakažlivými chorobami.

Mezi úkoly střediska patří:

  1. posilování schopnosti Společenství a jednotlivých členských států chránit lidské zdraví prostřednictvím prevence a kontroly lidských chorob;

  2. z vlastní iniciativy jednat v případě, že ve Společenství hrozí vypuknutí nakažlivých nemocí neznámého původu;

  3. zajistit doplňkovou a související činnost v oblasti veřejného zdraví tak, že propojí úkoly a odpovědnosti členských států, orgánů EU a příslušných mezinárodních organizací.

Marc SPRENGER,
Ředitel

Poštovní adresa:
ECDC
171 83 Stockholm
Sweden

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí

Kontaktní údaje

Adresa

Tomtebodavägen 11A

Solna

Sverige

Tel
+46 8 586 010 00
Fax
+46 8 586 010 01
Odkazy