Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego jest agencją Unii Europejskiej powołaną do realizacji określonych zadań nadzorczych i wykonawczych w zakresie bezpieczeństwa lotniczego. Agencja tworzy kluczową część strategii Unii Europejskiej mającej na celu wprowadzenie i utrzymanie wysokiego jednolitego poziomu bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego w Europie.

Misja Agencji zakłada dwa cele. Polegać one będą na dostarczaniu Komisji Europejskiej technicznej wiedzy poprzez pomoc w przygotowywaniu projektów przepisów w zakresie bezpieczeństwa lotniczego oraz na służeniu pomocą przy technicznych aspektach zawieranych odpowiednich umów międzynarodowych.

Ponadto Agencja została wyposażona w prawo wykonywania pewnych zadań wykonawczych związanych z bezpieczeństwem lotniczym, tj. certyfi kacji produktów lotniczych i organizacji zaangażowanych w ich projektowanie, produkcję i konserwację. Te działania certyfi kacyjne mają na celu zapewnienie zgodności ze zdatnością do lotu i normami ochrony środowiska.

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego przyznaje certyfi katy produktom z zakresu całego lotnictwa cywilnego, w tym lotnictwa ogólnego i biznesowego. Warto odnotować, że swym zakresem Agencja nie obejmuje środków ochrony i bezpieczeństwa na pokładach (zapobiegania nielegalnym działaniom przeciwko lotnictwu cywilnemu, tj. porwaniom, uprowadzeniom). Kwestię tę reguluje prawo wspólnotowe stosowane przez państwa członkowskie.

Prawo wspólnotowe stanowi, że w przyszłości kompetencje agencji powinny stopniowo być rozszerzane na inne dziedziny bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego, w szczególności na operacje lotnicze i udzielanie licencji członkom załóg lotniczych. Po raz pierwszy kompetencje agencji rozszerzono na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. Rozszerzenie uprawnień dotyczyło użytkowania w powietrzu, licencjonowania załóg lotniczych oraz udzielania zezwoleń użytkownikom z państw trzecich.

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego została ustanowiona rozporządzeniem (WE) nr 1592/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2002 r. (Dz.U. L 240 z 7.9.2002 English uchylone rozporządzeniem (WE) nr 216/2008).

Rok utworzenia: 2002
Dyrektor wykonawczy: Patrick Ky

Adres do korespondencji:
PO Box 101253
D-50452 Köln
Niemcy

KONTAKT

Pytania o charakterze ogólnym

Proszę zadzwonić pod numer telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Więcej o usłudze

Wyślij pytanie e-mailem

Dane kontaktowe i informacje o wizytach w instytucjach, kontakty z prasą

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?