Evropská agentura pro bezpečnost letectví

Evropská agentura pro bezpečnost letectví je agentura Evropské unie, která plní specifi cké regulační a výkonné úkoly vztahující se k oblasti bezpečnosti letectví. Agentura představuje klíčovou složku strategie Evropské unie pro vytváření a udržování vysoké stejnoměrné úrovně civilního letectví v Evropě.

Poslání agentury je dvojí. Má poskytovat technické odborné znalosti pro Evropskou komisi, které pomáhá při zpracování pravidel pro bezpečnost letectví v nejrůznějších oblastech, a poskytovat technické podklady pro uzavírání důležitých mezinárodních dohod.

Kromě toho dostala agentura pravomoc vykonávat některé výkonné funkce ve vztahu k bezpečnosti letectví, jako je osvědčování leteckých výrobků a organizací, které je navrhují, vyrábějí a provádějí jejich údržbu. Tyto osvědčovací činnosti pomáhají zajistit soulad se standardy letové způsobilosti a ochrany životního prostředí.

Evropská agentura pro bezpečnost letectví vydává osvědčení pro výrobky v celé oblasti civilního letectví, zahrnující všeobecné i obchodní letectví. Je důležité připomenout, že její kompetence se netýkají bezpečnosti letu (prevence ilegální činnosti proti civilnímu letectví, jako jsou na příklad únosy letadel). Zde se uplatňuje působnost právního řádu Společenství vykonávaného členskými státy. 

Legislativní orgány Společenství rozhodly, že v delším časovém horizontu by pravomoci agentury měly být postupně rozšířeny na všechny další oblasti bezpečnosti civilního letectví, zvláště na letecký provoz a vydávání licencí leteckým posádkám. Oblast působnosti agentury byla rozšířena o letecký provoz, licencování leteckých posádek a vydávání oprávnění pro provozovatele ze třetích zemí nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008.

Evropská agentura pro bezpečnost letectví byla zřízena nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 ze dne 15. července 2002 (Úř. věst. L 240, 7.9.2002 English, zrušeno nařízením (ES) č. 216/2008).

Datum založení:  15. července 2002
Výkonný ředitel: Patrick Ky

Počet adresa:
PO Box 101253
D-50452 Köln
Německo

KONTAKT

Informační služba – všeobecné dotazy

Volejte na
00 800 6 7 8 9 10 11 Více informací o službě

Pošlete svůj dotaz e-mailem

Kontakty, informace o prohlídkách institucí, kontakty pro novináře

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

AnoNe

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?