You are here:

Gemenskapens växtsortsmyndighet

Genom rådets förordning (EG) nr 2100/94 av den 27 juli 1994 infördes gemenskapens växtförädlarrätt som den enda formen i gemenskapen av industriellt rättsskydd för nya växtsorter. Systemet administreras av Gemenskapens växtsortsmyndighet.

Växtsortsmyndigheten är ett självfinansierande gemenskapsorgan med status som juridisk person som inrättades den 27 april 1995. Sedan augusti 1997 har växtsortsmyndigheten haft sitt säte i Angers i Frankrike.

Växtsortsmyndigheten beslutar om ansökningar om gemenskapens växtförädlarrätt efter i en formell undersökning och en teknisk undersökning av den sort som avses i ansökningen. Gemenskapens växtförädlarrätt gäller i 25 eller 30 år beroende på art. Rättigheterna gäller i EU:s samtliga 28 medlemsstater.

Växtsortsmyndigheten leds av ordföranden som vid sin sida har en vice ordförande, båda utsedda av Europeiska unionens råd. Växtsortsmyndigheten består av två enheter, nämligen den tekniska enheten och enheten för ekonomi och administration. Båda bistås av avdelningen för rättsliga frågor, en IT-avdelning och en personalavdelning.

Växtsortsmyndigheten övervakas av ett förvaltningsråd bestående av en representant för varje medlemsstat och en för Europeiska kommissionen samt deras suppleanter.

Överklagandenämnden beslutar om överklaganden av växtsortsmyndighetens beslut. Beslut som fattats av nämnden kan överklagas hos förstainstansrätten och ärendet kan sedan föras vidare till domstolen.

Inrättad: 1994

Ordförande:
Martin EKVAD

Kontaktuppgifter till- Gemenskapens växtsortsmyndighet

Kontaktuppgifter till

Adress

3 boulevard Maréchal Foch

F–49101 Angers Cedex 02

France

Tfn
+33 2 41 25 64 00
Fax
+33 2 41 25 64 10