You are here:

Urad Skupnosti za rastlinske sorte

Uredba Sveta (ES) št. 2100/94 z dne 27. julija 1994 je vzpostavila sistem žlahtniteljskih pravic v Skupnosti kot edino in izključno obliko pravic industrijske lastnine Skupnosti za nove sorte rastlin. Sistem vodi Urad Skupnosti za rastlinske sorte (CPVO).

Urad je organ Skupnosti s pravno osebnostjo, ki se fi nancira sam in je bil ustanovljen 27. aprila 1995. Od avgusta 1997 ima sedež v francoskem mestu Angers.

Urad Skupnosti za rastlinske sorte odloča o prijavah za žlahtniteljsko pravico v Skupnosti na podlagi uradnega in tehničnega preskušanja sorte kandidatke. Žlahtniteljska pravica v Skupnosti velja 25 ali 30 let, odvisno od vrst. Pravice so veljavne v vseh 28 državah članicah EU.

Urad vodi predsednik, kateremu pomaga podpredsednik, oba pa imenuje Svet Evropske unije. Sestavljen je iz dveh enot, tehnične enote ter fi nančne in upravne enote, ki jima pomagajo službe za informacijsko tehnologijo, kadrovske in pravne zadeve.

Urad nadzoruje upravni odbor, ki je sestavljen iz enega predstavnika iz vsake države članice in predstavnika Evropske komisije ter njihovih namestnikov.

Odbor za pritožbe je odgovoren, da odloča o pritožbah proti odločitvam Urada Skupnosti za rastlinske sorte. Pritožba proti odločitvam odbora se vloži pri Sodišču prve stopnje, od tam pa pri Sodišču Evropskih skupnosti.

Leto ustanovitve: 1994

Predsednik:
Martin EKVAD

Urad Skupnosti za rastlinske sorte

Kontaktni podatki

Naslov

3 boulevard Maréchal Foch

F–49101 Angers Cedex 02

France

Tel
+33 2 41 25 64 00
Fax
+33 2 41 25 64 10