Navigacijska pot

Urad Skupnosti za rastlinske sorte

Uredba Sveta (ES) št. 2100/94 z dne 27. julija 1994 je vzpostavila sistem žlahtniteljskih pravic v Skupnosti kot edino in izključno obliko pravic industrijske lastnine Skupnosti za nove sorte rastlin. Sistem vodi Urad Skupnosti za rastlinske sorte (CPVO).

Urad je organ Skupnosti s pravno osebnostjo, ki se fi nancira sam in je bil ustanovljen 27. aprila 1995. Od avgusta 1997 ima sedež v francoskem mestu Angers.

Urad Skupnosti za rastlinske sorte odloča o prijavah za žlahtniteljsko pravico v Skupnosti na podlagi uradnega in tehničnega preskušanja sorte kandidatke. Žlahtniteljska pravica v Skupnosti velja 25 ali 30 let, odvisno od vrst. Pravice so veljavne v vseh 28 državah članicah EU.

Urad vodi predsednik, kateremu pomaga podpredsednik, oba pa imenuje Svet Evropske unije. Sestavljen je iz dveh enot, tehnične enote ter fi nančne in upravne enote, ki jima pomagajo službe za informacijsko tehnologijo, kadrovske in pravne zadeve.

Urad nadzoruje upravni odbor, ki je sestavljen iz enega predstavnika iz vsake države članice in predstavnika Evropske komisije ter njihovih namestnikov.

Odbor za pritožbe je odgovoren, da odloča o pritožbah proti odločitvam Urada Skupnosti za rastlinske sorte. Pritožba proti odločitvam odbora se vloži pri Sodišču prve stopnje, od tam pa pri Sodišču Evropskih skupnosti.

Leto ustanovitve: 1994

Predsednik:
Martin EKVAD

Poštni naslov:
3, boulevard Maréchal Foch
BP 10121
FR - 49101 Angers Cedex 02

KONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?