You are here:

Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín

Nariadenie Rady (ES) č. 2100/94 z 27. júla 1994 ustanovilo systém práv Spoločenstva k odrodám rastlín ako jedinú a výhradnú formu práv priemyselného vlastníctva pre nové rastlinné odrody. Systém spravuje Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín (CPVO).

Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín je samofi nancujúci orgán spoločenstva s právnou subjektivitou, ktorý bol založený 27. apríla 1995. Od augusta 1997 úrad sídli v Angers, vo Francúzsku.

Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín rozhoduje o žiadostiach na udelenie práv Spoločenstva v oblasti odrôd rastlín na základe formálneho preskúmania prihlášky a odborného preskúmania prihlásenej odrody. Priznané právo Spoločenstva v oblasti odrôd rastlín platí, v závislosti od druhu rastliny, 25 alebo 30 rokov. Práva platia vo všetkých 28 členských štátoch EÚ.

Úrad riadi jeho predseda, pomáha mu podpredseda, oboch menuje Rada Európskej únie. Úrad má dva útvary, technický útvar a fi nančný a správny útvar. Oba útvary využívajú podporu IT, personálnych a právnych služieb.

Na Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín dohliada správna rada, ktorej členom je vždy jeden zástupca každého členského štátu, zástupca Európskej komisie a ich náhradníci.

Odvolacia komisia zodpovedá za rozhodovanie o odvolaniach proti rozhodnutiam úradu. Právo odvolať sa proti rozhodnutiu komisie sa uplatňuje na súde prvého stupňa a potom na Súdnom dvore.

Rok založenia: 1994

Predseda:
Martin EKVAD

Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín

Kontaktné údaje

Adresa

3 boulevard Maréchal Foch

F–49101 Angers Cedex 02

France

Tel
+33 2 41 25 64 00
Fax
+33 2 41 25 64 10