You are here:

Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r. ustanowiło wspólnotowy system ochrony odmian roślin jako jedyną i wyłączną formę wspólnotowych praw własności przemysłowej do nowych odmian roślin. Systemem tym zarządza Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin (CPVO).

CPVO jest samofi nansującym się organem Wspólnoty, posiadającym osobowość prawną, utworzonym 27 kwietnia 1995 r. Od sierpnia 1997 r. CPVO działa w Angers (Francja).

CPVO rozpatruje wnioski o wspólnotowe prawa do ochrony odmian roślin na podstawie formalnych i technicznych badań zgłaszanej odmiany. Wspólnotowe prawo do ochrony odmiany roślin jest ważne przez 25–30 lat, w zależności od gatunku, i obowiązuje we wszystkich 28 państwach członkowskich UE.

Zarząd nad CPVO sprawują prezes i wiceprezes, których mianuje Rada UE. W skład Urzędu wchodzą trzy działy: Dział Techniczny, Dział Finansowo-Administracyjny oraz Dział Prawny. Są one wspierane przez serwisy: informatyczny i kadrowy.

CPVO jest nadzorowany przez Radę Administracyjną, w której zasiada po jednym przedstawicielu każdego państwa członkowskiego i Komisji wraz z zastępcami.

Izby Odwoławcze są odpowiedzialne za odwołania od decyzji CPVO. Z kolei odwołania od ich postanowień należy kierować do Sądu Pierwszej Instancji, a następnie do Trybunału Sprawiedliwości.

Data utworzenia: 1994

Prezes:
Martin EKVAD

Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin

Dane kontaktowe

Adres

3 boulevard Maréchal Foch

F–49101 Angers Cedex 02

France

Tel
+33 2 41 25 64 00
Faks
+33 2 41 25 64 10