You are here:

Communautair Bureau voor plantenrassen

Bij Verordening (EG) nr. 2100/94 van 27 juli 1994 is de regeling inzake het communautaire kwekersrecht ingesteld als enige en uitsluitende vorm van communautaire bescherming van industriële eigendom voor nieuwe plantenrassen. Het systeem wordt beheerd door het Communautair Bureau voor plantenrassen (CPVO).

Het CPVO is een communautair orgaan met rechtspersoonlijkheid dat zichzelf financiert. Het Bureau werd op 27 april 1995 een feit en is sinds augustus 1997 in Angers (Frankrijk) gevestigd.

Het CPVO neemt een beslissing over aanvragen voor communautaire kwekersrechten op basis van een formeel onderzoek en een technische beoordeling van het kandidaat-ras. Een communautair kwekersrecht geldt, afhankelijk van de soort, voor een periode van 25 of 30 jaar en in alle 28 lidstaten van de EU.

De leiding van het CPVO berust bij de voorzitter die wordt bijgestaan door de vice-voorzitter. Zowel de voorzitter als de vice-voorzitter worden benoemd door de Raad van de Europese Unie. Het CPVO bestaat uit twee eenheden, de technische eenheid en de administratieve en financiële eenheid alsmede een dienst personeelszaken en een juridische dienst, die alle door de dienst IT worden ondersteund.

Het CPVO staat onder het gezag van een raad van bestuur die is samengesteld uit een vertegenwoordiger van iedere lidstaat en van de Europese Commissie (en hun plaatsvervangers).

Een kamer van beroep is bevoegd inzake besluiten over beroepen die tegen beslissingen van het CPVO worden ingesteld. Beroep tegen een besluit van de kamer van beroep staat open bij het Gerecht van eerste aanleg en daarna bij het Hof van Justitie.

Opgericht: 1994

Voorzitter:
Martin EKVAD

Communautair Bureau voor plantenrassen

Contact

Adres

3 boulevard Maréchal Foch

F–49101 Angers Cedex 02

France

Tel
+33 2 41 25 64 00
Fax
+33 2 41 25 64 10