Navigācijas ceļš

Kopienas Augu šķirņu birojs

Ar Padomes 1994. gada 27. jūlija Regulu (EK) Nr. 2100/94 tiek noteikta Kopienas augu šķirņu aizsardzības sistēma kā vienīgais un ekskluzīvais Kopienas rūpnieciskā īpašuma tiesību veids attiecībā uz jaunām augu šķirnēm. Šo sistēmu administrē Kopienas Augu šķirņu birojs (CPVO).

Birojs ir pašfi nansējoša Kopienas struktūra ar juridiskas personas statusu, kura tika izveidota 1995. gada 27. aprīlī. Kopš 1997. gada augusta biroja mītne ir Anžērā (Francijā).

Birojs pieņem lēmumus par iesniegumiem attiecībā uz Kopienas augu šķirņu aizsardzību, pamatojoties uz pieteiktās šķirnes ofi ciālu pārbaudi un tehnisko izpēti. Kopienas augu šķirņu aizsardzība ir spēkā 25 vai 30 gadus – atkarībā no konkrētas šķirnes. Šī aizsardzība ir spēkā visās 28 ES dalībvalstīs.

Biroju vada tā prezidents, kuram darbā palīdz viceprezidents; abas amatpersonas amatā ieceļ ES Padome. Birojā ir divas nodaļas: Tehniskās nodaļa un Finanšu un administratīvā nodaļa; abas nodaļas atbalsta Informācijas tehnoloģiju, Personāla un Juridiskie dienesti.

Biroju pārrauga administratīvā padome, kuras sastāvā ir viens pārstāvis no katras ES dalībvalsts un Eiropas Komisijas, kā arī to aizstājēji.

Apelācijas padomes uzdevums ir lemt par apelācijām pret biroja lēmumiem. Apelācijas tiesības pret padomes lēmumu ir Pirmās instances tiesai un pēc tam Eiropas Kopienu Tiesai.

Dibināts: 1994 m.

Prezidents:
Martin EKVAD

Pasta adrese:
3, boulevard Maréchal Foch
BP 10121
FR - 49101 Angers Cedex 02

KONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?