Navigatsioonitee

Ühenduse sordiamet

Nõukogu 27. juuli 1994. aasta määrusega (EÜ) nr 2100/94 kehtestati ühenduse sordikaitse süsteem ainsa uute taimesortide ühenduse tööstusomandi kaitse vormina. Süsteemi haldab ühenduse sordiamet (CPVO).

CPVO on isefi nantseeriv ühenduse organ, juriidiline isik, mis asutati 27. aprillil 1995. Alates 1997. aasta augustist on CPVO asunud Angers'is (Prantsusmaa).

CPVO teeb ühenduse sordikaitsetaotluste kohta otsused taotluse vormi kontrollimise ja kandidaatsordi registreerimiskatsete põhjal. Ühenduse sordikaitse kehtib olenevalt taimeliigist 25 või 30 aastat. Sordikaitse kehtib kõigis 28 EL liikmesriigis.

Ühenduse sordiametit juhib selle juhataja, keda abistab asejuhataja, mõlemad nimetab ametisse Euroopa Liidu Nõukogu. See koosneb kahest allüksusest: tehniline üksus ja rahandus- ja haldusüksus, mida toetavad IT talitus, personalitalitus ja õigustalitus.

Järelevalvet CPVO tegevuse üle teostab haldusnõukogu, kuhu kuuluvad üks esindaja igast liikmesriigist ja Euroopa Komisjoni esindaja ning nende asendusliikmed.

CPVO otsuste peale esitatud kaebuste kohta teeb otsused apellatsiooninõukogu. Apellatsiooninõukogu otsuse peale võib edasi kaevata esimese astme kohtusse ja edasi Euroopa Kohtusse.

Asutamis-aasta: 1994

Juhataja:
Martin EKVAD

Postiaadress:
3, boulevard Maréchal Foch
BP 10121
FR - 49101 Angers Cedex 02

Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

JahEi

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?