You are here:

EF-Sortsmyndigheden

Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 af 27. juli 1994 indførte EF-sortsbeskyttelsesordningen som eneste og eksklusive form for EF-beskyttelse af industriel ejendomsret for plantesorter. Ordningen forvaltes af EF-Sortsmyndigheden.

EF-Sortsmyndigheden er et selvfinansierende fællesskabsorgan og har status som selvstændig juridisk person. Sortsmyndigheden har fungeret siden den 27. april 1995 og har siden august 1997 haft sit hjemsted i Angers i Frankrig.

EF-Sortsmyndigheden træffer afgørelse om ansøgninger om EF-sortsbeskyttelse på grundlag af en formel prøvelse og en teknisk afprøvning af sorten. EF-sortsbeskyttelsen har en gyldighedsperiode på 25 eller 30 år afhængigt af sorten. Beskyttelsen gælder i samtlige 28 EU-medlemsstater.

Ledelsen af EF-Sortsmyndigheden påhviler præsidenten, der bistås af en vicepræsident, begge udnævnt af Rådet for Den Europæiske Union. Sortsmyndigheden er opdelt i tre hovedafdelinger: en teknisk afdeling, en juridisk afdeling og en afdeling for administration og økonomi, som bistås af en edb-afdeling og en personaleafdeling.

EF-Sortsmyndigheden er underlagt administrationsrådet, som består af en repræsentant for hver af medlemsstaterne og en repræsentant for Kommissionen samt af deres suppleanter.

Appelkammeret træffer afgørelser om klager over forskellige afgørelser truffet af Sortsmyndigheden. En klage over en afgørelse truffet af Appelkammeret indbringes for De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans med mulighed for appel til De Europæiske Fællesskabers Domstol.

Oprettet: 1994

Præsident:
Martin EKVAD

EF-Sortsmyndigheden

Kontakt

Adresse

3 boulevard Maréchal Foch

F–49101 Angers Cedex 02

France

Tlf.
+33 2 41 25 64 00
Fax
+33 2 41 25 64 10