You are here:

Odrůdový úřad Společenství

Nařízením Rady (ES) č. 2100/94 ze dne 27. července 1994 byl zřízen systém odrůdových práv Společenství jakožto jediná a výlučná forma práv průmyslového vlastnictví v oblasti nových rostlinných odrůd. Tento systém spravuje Odrůdový úřad Společenství (CPVO).

CPVO je fi nančně samostatnou institucí Společenství s právní subjektivitou, který byl ustaven 27. dubna 1995. Od srpna roku 1997 sídlí CPVO v Angers (Francie).

CPVO rozhoduje o žádostech o udělení odrůdových práv Společenství na základě formálního přezkoumání a provedení technické zkoušky přihlašované odrůdy. V závislosti na druhu platí odrůdová práva Společenství 25 nebo 30 let. Tato práva platí ve všech 28 členských státech EU.

CPVO řídí jeho prezident s pomocí viceprezidenta, oba jsou jmenováni Radou EU. Skládá se ze dvou odborů, technického odboru a fi nančního a správního odboru, které využívají služeb oddělení IT, personálního a právního.

Na CPVO dohlíží správní rada, v níž zasedá jeden představitel z každého členského státu, Evropské komise a jejich náhradníci.

Odvolací senát je odpovědný za rozhodnutí o odvoláních proti rozhodnutím CPVO. Proti rozhodnutí senátu je možno se odvolat k Soudu první instance a po jeho rozhodnutí pak k Soudnímu dvoru.

Rok založení: 1994

Prezident:
Martin EKVAD

Odrůdový úřad Společenství

Kontaktní údaje

Adresa

3 boulevard Maréchal Foch

F–49101 Angers Cedex 02

France

Tel
+33 2 41 25 64 00
Fax
+33 2 41 25 64 10