You are here:

Служба на Общността за сортовете растения

Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета от 27 юли 1994 г., създадена е системата за права за растително разнообразие на Общността като единствена и ексклузивна форма на производствена програма на общността и нейните права на собственост при ново разнообразие от растителни видове. Системата е администрирана от Службата на Общността за сортовете растения (CPVO).

Службата на Общността за сортовете растения (CPVO) е самофинансиращ се орган на Общността с юридически характер, основана на 27 април 1995 г. От август 1997 г., Службата на Общността за сортовете растения (CPVO) се помещава в Анжер, (Франция).

Службата на Общността за сортовете растения (CPVO) разглежда кандидатури за права на Общността за растителното разнообразие на основата на формален и технически преглед на разнообразието на кандидата. Правото на Общността за растително разнообразие е валидно от 25 до 30 години, в зависимост от растителните видове. Правата са валидни за всичките 28 страни членки на ЕС.

Службата на Общността за сортовете растения (CPVO) се управлява от президент, заместван от вицепрезидент, като и двамата са назначени от Съвета на ЕС. Състои се от два отдела, технически отдел и финансово-административен отдел, подкрепяни от информационни, юридически и услуги за набиране на персонал.

Службата на Общността за сортовете растения (CPVO) се ръководи от административен съвет, състоящ се от по един представител от всяка страна членка и от Европейската комисия и нейните заместници.

Апелативният съвет е отговорен за разрешаването на обжалвания срещу решенията на Службата на Общността за сортовете растения (CPVO). Обжалване на решението на съвета може да се осъществи в общия съд на Европейския съюз, а от там в съда на Европейския съюз.

Създадена: 1994 г.

Martin EKVAD
Президент

Служба на Общността за сортовете растения

Координати за връзка

Адрес

3 boulevard Maréchal Foch

F–49101 Angers Cedex 02

France

Тел
+33 2 41 25 64 00
Факс
+33 2 41 25 64 10