You are here:

Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop)

Podpora odborného vzdelávania a prípravy

Jeden z troch pracujúcich Európanov (približne 75 miliónov osôb) má nižšie alebo žiadne vzdelanie, resp. kvalifikáciu. Preto im v porovnaní s osobami s vyššou kvalifikáciou hrozí 3-násobne vyššie riziko nezamestnanosti.

Takmer polovica všetkých Európanov získava svoje prvé pracovné zručnosti prostredníctvom odborného vzdelávania a prípravy. Ďalší získavajú skúsenosti a zručnosti vďaka príprave priamo na pracovisku a v priebehu zamestnania.

Činnosti

Agentúra Cedefop úzko spolupracuje s Komisiou, národnými vládami, zástupcami zamestnávateľov a zamestnancov (odbory), výskumnými pracovníkmi a ľuďmi z praxe, ktorým poskytuje najaktuálnejšie informácie o vývoji v oblasti odborného vzdelávania a prípravy a príležitosti na stretnutia a diskusie o politike.

Prínosom agentúry Cedefop je vysoká kvalita jej komparatívnych analýz a skúseností získaných vďaka výskumu a sieti kontaktov, ktoré využíva na:

  • poskytovanie technického poradenstva a na prípravu návrhov politík;
  • získavanie chýbajúcich poznatkov a na identifikáciu vývojových trendov a budúcich výziev;
  • zvyšovanie povedomia o význame odborného vzdelávania a prípravy;
  • zbližovanie tvorcov politík, sociálnych partnerov, výskumných pracovníkov a odborníkov z praxe, aby určili spôsoby zlepšovania politík;
  • podporu spoločných európskych prístupov, zásad a nástrojov na zlepšovanie odborného vzdelávania a prípravy.

Poslanie – podpora rozvoja a uplatňovania európskych politík odborného vzdelávania a prípravy.

Strategické ciele – posilniť európsku spoluprácu, pomáhať s prípravou a uplatňovaním politík odborného vzdelávania a prípravy, ktoré podporujú najlepšie postupy a sociálne začlenenie.

Strednodobé priority na roky 2012 – 2014 – podpora modernizácie systémov odborného vzdelávania a prípravy; podpora celoživotného vzdelávania, vzdelávanie dospelých a vzdelávanie na pracovisku; analýza požadovaných zručností a kvalifikácií.

Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania

Kontaktné údaje

Adresa

Europe 123

GR-57001 Thessaloniki (Pylea)

Greece

Tel
+30 2310 490 111
Fax
+30 2310 490 049