You are here:

Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop)

Wspieranie kształcenia i szkolenia zawodowego

Jedna trzecia pracujących Europejczyków (75 mln osób) posiada niskie kwalifikacje lub wcale ich nie posiada. Osoby te mają trzy razy mniejsze szanse na znalezienie zatrudnienia niż osoby posiadające wysokie kwalifikacje.

Około połowa wszystkich Europejczyków uzyskuje umiejętności potrzebne do wykonywania pierwszej pracy dzięki kształceniu i szkoleniu zawodowemu. Jeszcze większy odsetek Europejczyków doskonali swoje umiejętności i zdobywa nowe w miejscu pracy, odbywając szkolenia i zdobywając doświadczenie zawodowe.

Działalność

Cedefop ściśle współpracuje z Komisją, rządami krajowymi, pracodawcami, przedstawicielami związków zawodowych, badaczami oraz specjalistami w różnych dziedzinach. Centrum dostarcza aktualnych informacji na temat rozwoju sytuacji w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego oraz stwarza możliwości dyskusji nad polityką w tej dziedzinie.

Dzięki badaniom i sieciom kontaktów centrum dostarcza również wysokiej jakości analizy porównawcze i wiedzę fachową, które wykorzystuje do:

  • udzielania porad technicznych i proponowania strategii politycznych
  • poszerzania wiedzy oraz określenia nowych tendencji i wyzwań
  • podnoszenia świadomości na temat znaczenia kształcenia i szkolenia zawodowego
  • umożliwiania współpracy między politykami, partnerami społecznymi, badaczami oraz specjalistami w różnych dziedzinach w celu wypracowania sposobów mających usprawnić realizowaną politykę
  • wspierania opracowywania wspólnych metod, zasad i narzędzi w celu poprawy kształcenia i szkolenia zawodowego.

Zadania – wspieranie rozwoju i wdrażania europejskiej polityki w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego

Cel strategiczny – zacieśnienie współpracy ogólnoeuropejskiej, pomoc w kształtowaniu i realizacji polityki w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, która sprzyjałaby rozwojowi kwalifikacji oraz włączeniu społecznemu

Priorytety na lata 2012-14 – wspieranie modernizacji systemów kształcenia i szkolenia zawodowego; promowanie kształcenia ustawicznego, kształcenia dorosłych i uczenia się poprzez praktykę; analizowanie potrzeb w zakresie kwalifikacji.

Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego

Dane kontaktowe

Adres

Europe 123

GR-57001 Thessaloniki (Pylea)

Greece

Tel
+30 2310 490 111
Faks
+30 2310 490 049