You are here:

Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop)

Atbalsts profesionālajai izglītībai

Katrs trešais nodarbinātais eiropietis (jeb 75 miljoni cilvēku) ir ar zemu kvalifikāciju vai arī vispār bez jebkādas kvalifikācijas. Šiem cilvēkiem ir trīs reizes lielāks risks palikt bez darba nekā tiem darba ņēmējiem, kuru kvalifikācija ir augsta.

Gandrīz puse eiropiešu iegūst zināšanas, kuras ir nepieciešamas pirmajam darbam, profesionālās izglītības sistēmā. Daudzi attīsta un padziļina savas zināšanas darbavietā, pateicoties tur pieejamajai apmācībai vai gūtajai pieredzei.

Darbības

“Cedefop” cieši sadarbojas ar Komisiju, valstu valdību, darba devēju un arodbiedrību pārstāvjiem, zinātniekiem un speciālistiem. Tas informē par pārmaiņām profesionālajā izglītībā un sekmē diskusiju par politiku šajā jomā.

“Cedefop” pievienotā vērtība ir tā spēja veikt salīdzinošas analīzes un attīstīt specializētu zinātību, liekot lietā pētījumus un tīklu izveidi. Tā uzdevums ir:

  • sniegt tehniskas konsultācijas un ierosināt pasākumus;
  • papildināt zināšanas un apzināt jaunās tendences un jaunos izaicinājumus;
  • vairot izpratni par profesionālās izglītības nozīmīgumu;
  • pulcināt politikas veidotājus, sociālos partnerus, zinātniekus un speciālistus, lai noteiktu, ar kādiem līdzekļiem uzlabojama īstenotā politika;
  • sekmēt vienotās Eiropas metodes, principus un rīkus, kuru mērķis ir uzlabot profesionālo izglītību.

Pamatuzdevums – atbalstīt politikas izstrādi un īstenošanu profesionālās izglītības jomā.

Stratēģiskais mērķis – nostiprināt sadarbību ES, palīdzēt sociālās iekļautības un izcilības pasākumu izstrādē un īstenošanā.

Vidēja termiņa prioritātes (2012-2014) – atbalstīt profesionālās izglītības sistēmu modernizāciju; veicināt mūžilgo apmācību, kā arī pieaugušo apmācību un apmācību darbavietā; analizēt prasmju pieprasījumu darba tirgū.

Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs

Kontaktinformācija

Adrese

Europe 123

GR-57001 Thessaloniki (Pylea)

Greece

Ta-lr
+30 2310 490 111
Fakss
+30 2310 490 049