You are here:

Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop)

Profesinio rengimo ir mokymo rėmimas

Vienas iš trijų dirbančių europiečių – 75 mln. žmonių – turi menką arba neturi jokios akademinės kvalifikacijos. Dėl to tikimybė šiems žmonėms likti be darbo yra trigubai didesnė negu tiems, kurių kvalifikacija aukšta.

Apie pusė visų europiečių pirmuosius darbui reikalingus gebėjimus įgyja mokydamiesi profesinėse mokyklose ar lankydami profesinio rengimo kursus. Daug daugiau žmonių tuos gebėjimus toliau plėtoja ir įgyja naujų lankydami kursus ar įgydami patirties darbo vietoje.

Veikla

CEDEFOP glaudžiai bendradarbiauja su Komisija, nacionalinėmis vyriausybėmis, darbdavių ir profesinių sąjungų atstovais, mokslininkais bei specialistais, praneša paskutines profesinio rengimo ir mokymo naujienas ir sudaro galimybes diskutuoti apie šios srities politiką.

CEDEFOP teikiama papildoma nauda – jo aukštos kokybės lyginamosios analizės ir atliekant mokslinius tyrimus bei mezgant ryšius kaupiamos specialios žinios. Tuo naudojantis:

  • teikiamos techninės konsultacijos ir siūlomos strategijos,
  • užpildomos žinių spragos ir nustatomos tendencijos bei uždaviniai,
  • daugiau informuojama apie profesinio rengimo ir mokymo svarbą,
  • telkiami politikos formuotojai, socialiniai partneriai, mokslininkai ir specialistai, kad būtų nustatyti politikos tobulinimo būdai,
  • remiami bendri europiniai profesinio rengimo ir mokymo tobulinimo metodai, principai ir priemonės.

Uždavinys – remti Europos profesinio rengimo ir mokymo politikos plėtojimą ir įgyvendinimą.

Strateginis tikslas – striprinti Europos masto bendradarbiavimą, padėti rengti ir įgyvendinti profesinio rengimo ir mokymo politiką, kuria skatinama siekti puikių rezultatų ir socialinės įtraukties.

2012–2014 m. vidutinės trukmės prioritetai: remti profesinio rengimo ir mokymo sistemų modernizavimą, skatinti tęstinį švietimą, suaugusiųjų mokymąsi ir mokymąsi darbo vietoje, analizuoti gebėjimų poreikius.

Europos profesinio mokymo plėtros centras

Kontaktiniai duomenys

Adresas

Europe 123

GR-57001 Thessaloniki (Pylea)

Greece

Tel
+30 2310 490 111
Fax
+30 2310 490 049