You are here:

Lárionad Eorpach um Fhorbairt na Gairmoiliúna (Cedefop)

Ag tacú le gairmoideachas is le gairmoiliúint

Is beag cáilíocht oideachais, má tá aon cheann, atá bainte amach ag oibrí Eorpach as gach triúr - 75 milliún duine. Dá dheasca sin is dóichí faoi thrí go mbeidh siad difhostaithe (i gcomparáid le daoine a bhfuil ardcháilíochtaí acu.

Baineann thart ar leath na nEorpach a gcéad scileanna um post trí ghairmoideachas agus gairmoiliúint (GG) Forbraíonn an-chuid acu na scileanna sin agus foghlaimíonn siad cinn nua trí oiliúint nó taithí san áit oibre.

Gníomhaíochtaí

Oibríonn Cedefop go dlúth leis an gCoimisiún, le rialtais náisiúnta, ionadaithe fostóirí agus ceardchumann, is taighdeoirí agus le cleachtóirí - ag cur an eolais agus na bhforbairtí is déanaí um GG ar fáil agus ag cruthú deiseanna chun beartais a phlé.

Is é breisluach Cedefop ná caighdeán ard a n-anailísí comparáidigh agus saineolais, bailithe trí thaighde agus líonrú, a úsáidtear le:

  • comhairle theicniúil a chur ar fáil agus beartais a mholadh
  • bearnaí eolais a líonadh agus treochtaí is dúshláin a aithint
  • feasacht um thábhacht an GG a mhéadu
  • lucht déanta beartas, páirtithe sóisialta, taighdeoirí agus cleachtóirí a thabhairt le chéile chun modhanna a aithint le beartais a fheabhsú
  • tacú le comhmhodhanna Eorpacha, prionsabail agus uirlisí chun GG a fheabhsú.

Misean – tacú le beartais Eorpacha um GG a fhorbairt agus a chur chun feidhme

Cuspóir straitéiseach – comhoibriú Eorpach a neartú, cabhrú le beartais um GG a cheapadh agus a chur chun feidhme le sármhaitheas agus cuimsitheacht shóisialta a chur chun cinn

Tosaíochtaí meántéarmacha 2012-14 – tacú le nuachóiriú chórais um GG; oideachas leantach, daoine fásta & foghlaim obair-bhunaithe a chur chun cinn; riachtanais scile a anailísiú