You are here:

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop)

Ammatillisen koulutuksen edistäminen

Kolmannes työssäkäyvistä eurooppalaisista (75 miljoonaa henkilöä) on heikosti koulutettuja tai täysin vailla koulutusta. Heidän todennäköisyytensä joutua työttömiksi on kolminkertainen korkeasti koulutettuihin työntekijöihin verrattuna.

Noin puolet eurooppalaisista saa ammatissa tarvittavat perustaidot ammatillisen koulutuksen kautta. Vielä useammat kehittävät osaamistaan ja hankkivat uusia taitoja työpaikoilla koulutuksen, työharjoittelun tai työssäoppimisen avulla.

Toimet

Cedefop toimii läheisessä yhteistyössä komission, EU-maiden viranomaisten, työnantajajärjestöjen, ammattiliittojen, tutkijoiden ja muiden alan ammattilaisten kanssa. Se tarjoaa sekä ajantasaista tietoa ammattikoulutuksesta että foorumin politiikasta käytävälle keskustelulle.

Cedefop tekee korkeatasoisia vertailevia analyyseja sekä tarjoaa tutkimuksen ja verkostoitumisen kautta hankittua asiantuntemusta. Niitä hyödynnetään seuraavissa tehtävissä:

  • tekninen neuvonta ja koulutuspolitiikkaa koskevien ehdotusten tekeminen
  • ammattikoulutusta koskeva tiedotus sekä kehityssuuntausten ja haasteiden seuranta
  • ammattikoulutuksen merkityksen esille tuominen
  • poliittisten päättäjien, työmarkkinaosapuolten edustajien, tutkijoiden ja alan ammattilaisten kokousten järjestäminen – näissä tapaamisissa määritellään keinoja politiikan tehostamiseksi
  • yhteisten eurooppalaisten lähestymistapojen edistäminen ammattikoulutuksen parantamiseksi.

Tehtävä: Cedefopin tehtävänä on tukea EU-maiden ammattikoulutuspolitiikan kehittämistä ja toteuttamista

Strateginen tavoite: Eurooppalaisen yhteistyön vahvistaminen, laadukasta ammattikoulutusta ja sosiaalista osallisuutta edistävän koulutuspolitiikan suunnittelun ja toteuttamisen tukeminen

Keskipitkän aikavälin tavoitteet 2012–2014: tuki ammatillisen koulutuksen järjestelmien uudistamiselle; täydennyskoulutusohjelmien, aikuiskoulutuksen ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen edistäminen sekä tulevien taitotarpeiden analysointi.

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus

Yhteystiedot

Osoite

Europe 123

GR-57001 Thessaloniki (Pylea)

Greece

P.
+30 2310 490 111
F.
+30 2310 490 049