You are here:

Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop)

Kutsehariduse ja -koolituse toetamine

Iga kolmanda töötava eurooplase (75 miljonit inimest) kutsehariduse tase on madal või puudub üldse. Võrreldes heade kutseoskustega inimestega suurendab see nende puhul kolmekordselt tõenäosust jääda töötuks.

Umbes pooled eurooplased saavad oma esimesed tööoskused kutsehariduse ja -koolituse vahendusel. Paljud arendavad neid ja omandavad uusi oskusi töökohal saadud koolituse või kogemuste abil.

Tegevus

Cedefop tegutseb koostöös komisjoni, liikmesriikide valitsuste, tööandjate ja ametiühingute esindajate, teadustöötajate ja praktikutega, pakkudes ajakohast teavet arengute kohta kutsehariduse ja -koolituse valdkonnas ning luues võimalusi poliitika kujundamiseks.

Cedefopi lisandväärtuseks on kvaliteetne võrdlev analüüs ning teadmised, mis on saadud teadustööst ja võrgustikest. Seda kõike kasutatakse selleks, et:

  • pakkuda tehnilist nõu ning teha ettepanekuid poliitika kohta;
  • täita teadmistes esinevad lüngad ning tuvastada suundumusi ja probleeme;
  • suurendada teadlikkust kutsehariduse ja -koolituse olulisuse kohta;
  • tuua kokku poliitikakujundajad, sotsiaalpartnerid, teadustöötajad ja praktikud, et teha kindlaks moodused poliitika parandamiseks;
  • toetada Euroopas ühtseid lähenemisviise, põhimõtteid ning vahendeid kutsehariduse ja -koolituse täiustamiseks.

Ülesanne – Euroopa kutsehariduse ja -koolituse valdkonna poliitika arendamise ja rakendamise toetamine

Strateegiline eesmärk – Euroopa koostöö tugevdamine, väljapaistvaid oskusi ja kaasatust edendava kutsehariduse ja -koolituse alase poliitika kujundamisele ja rakendamisele kaasaaitamine

Prioriteedid keskmise pikkusega ajavahemikuks 2012–2014 – kutsehariduse ja -koolituse süsteemide ajakohastamisele kaasaaitamine; jätkuva haridustee, täiskasvanuõppe ja töökohal õppimise edendamine; oskuste nõudluse analüüsimine

Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus

Kontaktandmed

Aadress

Europe 123

GR-57001 Thessaloniki (Pylea)

Greece

Tel
+30 2310 490 111
Faks
+30 2310 490 049