You are here:

Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop)

Podpora odborného vzdělávání a odborné přípravy

Každý třetí pracující v EU nemá žádnou či zcela minimální odbornou kvalifikaci. Jedná se o přibližně 75 milionů osob. Pravděpodobnost, že nenaleznou pracovní uplatnění, je u nich přitom třikrát vyšší než u lidí s vyšší kvalifikací.

Přibližně polovina všech Evropanů získá svou první odbornou praxi v průběhu odborného vzdělávání či přípravy. Získané odborné dovednosti si pak prohloubí během odborné přípravy či v praxi na pracovišti, kde se zároveň naučí dovednosti nové.

Činnost

Středisko Cedefop úzce spolupracuje s Evropskou komisí, vládami členských zemí, zástupci zaměstnavatelských organizací či odborů, výzkumnými ústavy a odborníky z praxe a poskytuje nejnovější informace o trendech v odborném vzdělávání a přípravě. Funguje tedy i jako platforma k diskusi o rozvoji politik v této oblasti.

Díky činnosti střediska Cedefop je odborníkům umožněno sdílet a porovnávat výsledky výzkumu a vytvářet komparativní analýzy. Na základě této spolupráce je možné

  • poskytovat odborné poradenství a předkládat návrhy nových politik
  • získat chybějící poznatky a vysledovat vývojové trendy a problémy
  • zvýšit povědomí o významu odborného vzdělávání a přípravy
  • podnítit diskusi tvůrců politik, sociálních partnerů, odborníků z výzkumu i praxe s cílem zdokonalit existující politiky
  • podporovat společné evropské zásady a vytváření společného přístupu a nástrojů ke zlepšování odborného vzdělávání a přípravy

Poslání – podpora tvorby a uplatňování evropských politik v oblasti odborného vzdělávání a přípravy

Strategický cíl – prohloubit evropskou spolupráci, usnadnit tvorbu a uplatňování politik v odborného vzdělávání a přípravy, jež kladou důraz na vysokou kvalitu a sociální začleňování

Střednědobé priority na období 2012–14 – podporovat modernizaci systémů odborného vzdělávání a přípravy, poukazovat na význam průběžného vzdělávání, vzdělávání dospělých a získávání dovedností prostřednictvím praxe, analyzovat požadované dovednosti

Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání

Kontaktní údaje

Adresa

Europe 123

GR-57001 Thessaloniki (Pylea)

Greece

Tel
+30 2310 490 111
Fax
+30 2310 490 049