You are here:

Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop)

Подпомагане на професионалното образование и обучение

75 млн. души в Европа, или всеки трети работещ европеец, имат ниски образователни квалификации или въобще нямат такива. Това означава, че за тях съществува три пъти по-голяма вероятност да останат безработни, отколкото за гражданите с по-висока степен на образование.

Около половината от европейските граждани придобиват първите си специализирани умения посредством професионално образование и обучение (ПОО). Голяма част от тях усъвършенстват уменията си или усвояват нови чрез обучения или придобиване на опит на работното място.

Дейности

Европейският център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) работи в тясно сътрудничество с Комисията, националните правителства, работодатели и профсъюзни представители, изследователи и практикуващи лица, като предоставя актуална информация относно новостите в професионалното обучение и създава възможности за обсъждане на политиките.

Приносът на центъра е важен поради високото качество на събраните посредством изследвания и работа в мрежа сравнителни анализи и експертни познания, които той използва за да:

  • предоставя технически съвети и предлага нови политики
  • запълва пропуските в знанията и разпознава тенденциите и предизвикателствата
  • повишава осведомеността за значението на професионалното обучение
  • събира заедно политици, социални партньори, изследователи и практикуващи лица, за да определят начини за подобряване на политиките
  • подпомага съвместни европейски подходи, принципи и инструменти за подобряване на ПОО.

Мисия - подпомагане на развитието и прилагането на европейските политики за професионалното образование и обучение

Стратегически цели - укрепване на европейското сътрудничество, подпомагане на изграждането и прилагането на политиките за професионално обучение, насърчаващи високите постижения и социалното приобщаване

Средносрочни приоритети 2012-2014 г. - подпомагане на модернизирането на системите за ПОО, насърчаване на непрекъснатото образование и обучението на възрастни и обучението на работното място и анализиране на необходимите умения.

Европейски център за развитие на професионалното обучение

Координати за връзка

Адрес

Europe 123

GR-57001 Thessaloniki (Pylea)

Greece

Тел
+30 2310 490 111
Факс
+30 2310 490 049