You are here:

Översättningscentrum för Europeiska unionens organ

Översättningscentrum för Europeiska unionens organ inrättades 1994 för att utföra översättningsarbete åt Europeiska unionens specialiserade och decentraliserade organ. Verksamheten omfattar även gemenskapsinstitutioner och gemenskapsorgan med en egen översättningstjänst där centrumet kan erbjuda sina tjänster för att kapa eventuella toppar i deras arbetsbelastning.

I centrumets uppdrag ingår också interinstitutionellt samarbete vilket främst tar sig uttryck i ett aktivt deltagande i det arbete den interinstitutionella kommittén för översättning och tolkning utför. Kommitténs mål är att verka för att gemenskapens översättningsresurser ska utnyttjas effektivare genom att rationalisera och införa gemensamma arbetsmetoder och arbetsverktyg. Tack vare samarbetet kan man genomföra omfattande projekt, t.ex. skapa en terminologidatabas för Europeiska unionen: IATE, (Inter Active Terminology for Europe).

Centrumet har sitt säte i Luxemburg och i styrelsen finns företrädare för centrumets samtliga kunder, medlemsstaterna och Europeiska kommissionen. Centrumets ekonomiska resurser består i huvudsak av betalningar för de tjänster som det utför åt gemenskapsinrättningarna, organen och institutionerna. Centrumets publikationer och dokument kan laddas ner gratis från centrumets hemsida (www.cdt.europa.eu).

Översättningscentrum för Europeiska unionens organ inrättades genom rådets förordning (EG) nr 2965/94 av den 28 november 1994 ( EGT L 314, 7.12.1994), senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 1645/2003 av den 18 juni 2003 ( EUT L 245, 29.9.2003).

Inrättat: 1994

Direktör: M.A. Fernández (tillförordnad direktör)

Översättningscentrum för Europeiska unionens organ

Kontaktuppgifter till

Adress

Bâtiment Drosbach
12E rue Guillaume Kroll
L-1882 Luxembourg

Tfn
+352 421 71 11
Fax
+352 421 71 12 20
Länkar