You are here:

Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie

Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie bolo zriadené v roku 1994 s cieľom poskytovať prekladateľské služby pre špecializované decentralizované agentúry Európskej únie. Stredisko poskytuje svoje služby aj inštitúciám a orgánom Spoločenstva, ktoré majú vlastné prekladateľské oddelenia a pomáha im spracúvať nárazové množstvá práce.

Svoje poslanie si plní aj na medziinštitucionálnej úrovni. Okrem iného sa podieľa na práci Medziinštitucionálneho výboru pre preklady a tlmočenie, ktorý má za úlohu dosiahnuť hospodárnosť v systéme prekladov Spoločenstva formou racionalizácie a spoločného zdieľania pracovných metód a nástrojov. Takáto spolupráca prispieva najmä k realizácii veľkých projektov ako je napríklad vytvorenie terminologickej databázy IATE (InterActive Terminology for Europe) pre Európsku úniu.

Prekladateľské stredisko sídli v Luxemburgu a riadi ho správna rada, ktorá sa skladá so zástupcov všetkých klientov, členských štátov a Európskej komisie. Je financované najmä z platieb jednotlivých agentúr, úradov a inštitúcií za poskytnuté prekladateľské služby. Publikácie a dokumenty o prekladateľskom stredisku možno bezplatne prevziať z webovej stránky strediska (www.cdt.europa.eu).

Prekladateľské stredisko bolo zriadené nariadením Rady (ES) č. 2695/94 z 28. novembra 1994 ( Ú.v. L 314, 7.12.1994), v znení nariadenia Rady (ES) č. 1645/03 z 18. júna 2003 ( Ú.v. L 245, 29.09.2003).

Zriadené: 1994

Riaditeľ: M.A. Fernández (úradujúca riaditeľka)

Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie

Kontaktné údaje

Adresa

Bâtiment Drosbach
12E rue Guillaume Kroll
L-1882 Luxembourg

Tel
+352 421 71 11
Fax
+352 421 71 12 20