You are here:

Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej

Celem powstałego w 1994 r. Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej jest świadczenie usług w zakresie tłumaczeń wymaganych przez wyspecjalizowane i zdecentralizowane agencje Unii Europejskiej. Centrum Tłumaczeń świadczy również swoje usługi instytucjom i organom wspólnotowym, posiadającym własne serwisy tłumaczeń, w celu odciążenia ich pracy w przypadku jej nadmiernego nagromadzenia.

Misja Centrum ma również wymiar międzyinstytucjonalny. Przede wszystkim Centrum czynnie uczestniczy w pracach Międzyinstytucjonalnego Komitetu ds. Tłumaczeń, którego celem jest promowanie gospodarności w zakresie tłumaczeń wspólnotowych, poprzez racjonalizację i upowszechnienie wspólnych metod i narzędzi pracy. Taka współpraca daje również możliwość uruchamiania projektów na dużą skalę, takich jak utworzenie bazy terminologicznej Unii Europejskiej – IATE (Inter Active Terminology for Europe).

Centrum Tłumaczeń, z siedzibą w Luksemburgu, kieruje Zarząd, w skład którego wchodzą przedstawiciele wszystkich klientów Centrum, państw członkowskich i Komisji Europejskiej. Centrum posiada zasoby finansowe pochodzące w szczególności z płatności za usługi tłumaczeniowe świadczone na rzecz agencji, urzędów i instytucji. Publikacje i dokumenty Centrum są bezpłatnie dostępne na stronie internetowej Centrum (www.cdt.europa.eu).

Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej zostało ustanowione na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 2695/94 z dnia 28 listopada 1994 r. ( Dz.U. L 314 z 7.12.1994), ostatnio zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 1645/2003 z dnia 18 czerwca 2003 r. ( Dz.U. L 245 z 29.9.2003).

Rok utworzenia: 1994

Dyrektor: M.A. Fernández (p.o. dyrektora)

Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej

Dane kontaktowe

Adres

Bâtiment Drosbach
12E rue Guillaume Kroll
L-1882 Luxembourg

Tel
+352 421 71 11
Faks
+352 421 71 12 20