You are here:

Europos Sąjungos įstaigų Vertimo centras

Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras buvo įkurtas 1994 metais. Pagrindinė Vertimo centro funkcija – teikti vertimo raštu paslaugas įvairioms decentralizuotoms Europos Sąjungos agentūroms. Vertimo centras taip pat teikia paslaugas institucijoms bei įstaigoms, turinčioms savo vertimo tarnybas, esant per dideliam jų darbo krūviui.

Centro veikla taip pat svarbi tarpinstituciniu aspektu. Visų pirma Centras dalyvauja Tarpinstitucinio vertimo raštu ir žodžiu komiteto veikloje, kuria siekiama, kad Bendrijos vertimo raštu sektoriuje būtų užtikrinti masto ekonomijos privalumai racionaliai panaudojant bendrus darbo metodus ir priemones. Toks bendradarbiavimas ypač svarbus vykdant didelio masto projektus, pavyzdžiui, kuriant Europos Sąjungos terminologijos duomenų bazę IATE (Inter Active Terminology for Europe).

Vertimo centras yra įsikūręs Liuksemburge, jam vadovauja valdyba, kurią sudaro visų Centro klientų, valstybių narių bei Europos Komisijos atstovai. Pagrindinės Centro finansinės lėšos gaunamos iš agentūrų, biurų bei institucijų įmokų už joms suteiktas paslaugas. Vertimo centro leidinius ir dokumentus galima nemokamai atsisiųsti tiesiai iš Centro interneto tinklalapio (www.cdt.europa.eu).

Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras buvo įsteigtas 1994 m. lapkričio 28 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2965/94 ( OL L 314, 1994 12 7), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. birželio 18 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1645/03 ( OL L 245, 2003 9 29).

Parengta: 1994

Direktorius: M.A. Fernández (laikinai einanti direktoriaus pareigas)

Europos Sąjungos įstaigų Vertimo centras

Kontaktiniai duomenys

Adresas

Bâtiment Drosbach
12E rue Guillaume Kroll
L-1882 Luxembourg

Tel
+352 421 71 11
Fax
+352 421 71 12 20