You are here:

Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie

Agentúra BEREC bola vytvorená s cieľom:

  • podporiť konzistentnú implementáciu regulačných opatrení EÚ, a tak zlepšiť fungovanie jednotného trhu;
  • nahradiť Skupinu európskych regulačných orgánov (ERG), prostredníctvom ktorej si národné regulačné orgány (VRO) vymieňali odborné znalosti a osvedčené postupy a poskytovali stanoviská o fungovaní telekomunikačného trhu v EÚ;
  • pomôcť Európskej komisii a národným regulačným orgánom pri implementácii právnych predpisov EÚ v oblasti elektronických komunikácií;
  • poskytovať poradenstvo Európskemu parlamentu a Rade EÚ;
  • dopĺňať na európskej úrovni regulačné úlohy vykonávané národnými regulačnými orgánmi.

Agentúra BEREC pozostáva z Rady regulačných orgánov, ktorú tvoria riaditelia 28 vnútroštátnych regulačných orgánov a podporný úrad. Úrad je oficiálnym orgánom EÚ. Za jeho riadenie zodpovedá výbor, v ktorom sú zastúpené všetky národné regulačné orgány a Komisia.

Medzi úlohy úradu BEREC patrí:

  • poskytovať odborné a administratívne podporné služby agentúre BEREC;
  • zhromažďovať a poskytovať informácie národných regulačných orgánov;
  • šíriť osvedčené postupy v oblasti regulácie medzi národnými regulačnými orgánmi (spoločné prístupy, metodiky, usmernenia pre implementáciu právnych predpisov EÚ atď.);
  • pomáhať predsedovi pri príprave práce Rady regulačných orgánov;
  • vytvárať a podporovať odborné pracovné skupiny.

Nariadenie č. 1211/2009, ktorým sa zriaďuje Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikáciepdf

Administratívny riaditeľ: Ando Rehemaa

Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie

Kontaktné údaje

Adresa

BEREC Office

Z.A. Meierovica Bulvaris 14

LV-1050 Riga

Latvija

Tel
+371 6611 7590
Odkazy