You are here:

Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC)

BEREC został utworzony po to, aby:

  • promować spójne wdrażanie regulacji unijnych, a przez to poprawić funkcjonowanie jednolitego rynku
  • zastąpić Europejską Grupę Regulatorów (ERG), za pośrednictwem której krajowe organy regulacyjne dzieliły się wiedzą i dobrymi praktykami oraz wyrażały opinie na temat funkcjonowania unijnego rynku telekomunikacji
  • pomagać Komisji Europejskiej i krajowym organom regulacyjnym we wdrażaniu regulacji UE w zakresie komunikacji elektronicznej
  • doradzać Parlamentowi Europejskiemu i Radzie UE
  • wspierać na poziomie europejskim realizację zadań regulacyjnych spoczywających na krajowych organach regulacyjnych.

W skład BEREC-u wchodzą Rada Organów Regulacyjnych, tj. szefowie 28 krajowych organów regulacyjnych, oraz urząd zapewniający obsługę specjalistyczną i administracyjną. Urząd jest oficjalnym organem UE, zarządzanym przez komitet, w którym są reprezentowane wszystkie krajowe organy regulacyjne oraz Komisja.

Urząd pełni następujące funkcje:

  • zapewnia BEREC-owi wsparcie specjalistyczne i administracyjne
  • gromadzi i udostępnia informacje uzyskane od krajowych organów regulacyjnych
  • rozpowszechnia najlepsze praktyki regulacyjne wśród krajowych organów regulacyjnych (wspólne podejście w różnych kwestiach, metodologia, wytyczne dotyczące wdrażania regulacji unijnych itp.)
  • pomaga przewodniczącemu w przygotowywaniu prac Rady Organów Regulacyjnych
  • tworzy i wspiera eksperckie grupy robocze.

Rozporządzenie nr 1211/2009 ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznejpdf

Dyrektor zarządzający: Ando Rehemaa

Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej

Dane kontaktowe

Adres

BEREC Office

Z.A. Meierovica Bulvaris 14

LV-1050 Riga

Latvija

Tel
+371 6611 7590
Linki