Navigācijas ceļš

Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestāde

BEREC izveidoja,

 • lai sekmētu ES noteikumu konsekventu īstenojumu un tā uzlabotu vienotā tirgus darbību,
 • lai aizstātu Eiropas regulatoru grupu, kura valstu regulatīvajām iestādēm ļāva apmainīties ar zināšanām un labāko praksi, kā arī izteikties par ES telekomunikāciju tirgus darbību,
 • lai palīdzētu Eiropas Komisijai un valstu regulatīvajām iestādēm izpildīt ES noteikumus par elektroniskajām komunikācijām,
 • lai konsultētu Eiropas Parlamentu un ES Padomi,
 • lai Eiropas līmenī papildinātu valstu regulatīvo iestāžu uzdevumus.

BEREC veido regulatīvo ietāžu padome, kurā ir 28 valstu regulatīvo iestāžu vadītāji, un atbalsta birojs. Birojs ir oficiāla ES iestāde. To vada komiteja, kurā ir pārstāvētas visas valstu regulatīvās iestādes un Komisija.

Daži no BEREC biroja mērķiem ir šādi:

 • profesionāli un administratīvi palīdzēt BEREC,
 • vākt informāciju no valstu regulatīvajām iestādēm un dalīties tajā,
 • informēt valstu regulatīvās iestādes par labāko regulatīvo praksi (pieejas, metodes, kopīgas pamatnostādnes attiecībā uz ES noteikumu izpildi u.tml.),
 • palīdzēt priekšsēdētājam regulatīvo iestāžu padomes darba sagatavošanā,
 • izveidot ekspertu darba grupas un atbalstīt tās.

Regula 1211/2009, ar ko izveido Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādi

Administratīvais vadītājs: Ando Rehemā

 Skatīt arī

 • ES uzziņu katalogs “Who is who” English (en)  

KONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?