You are here:

Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija

EERRI įkurta tam, kad:

  • propaguotų nuoseklų ES taisyklių įgyvendinimą, taigi gerintų bendrosios rinkos veikimą,
  • pakeistų Europos reguliuotojų grupę, per kurią nacionalinės reguliavimo institucijos dalijosi patirtimi ir išsakydavo nuomones dėl ES telekomunikacijų rinkos veikimo,
  • padėtų Europos Komisijai ir nacionalinėms reguliavimo institucijoms įgyvendinti elektroninių ryšių ES taisykles,
  • patartų Europos Parlamentui ir ES Tarybai,
  • europiniu lygmeniu papildytų nacionalinių reguliavimo institucijų atliekamas reguliavimo užduotis.

EERRI sudaro Reguliuotojų valdyba (28 nacionalinių reguliavimo institucijų vadovų) ir pagalbinis biuras. Biuras yra oficiali ES įstaiga, kurią valdo komitetas, sudarytas iš visų nacionalinių reguliavimo institucijų ir Komisijos atstovų.

EERRI biuro užduotys:

  • teikti EERRI profesinę ir administracinę paramą,
  • rinkti informaciją iš nacionalinių reguliavimo institucijų ir ja dalytis,
  • nacionalinėms reguliavimo institucijoms platinti geriausios reguliavimo praktikos pavyzdžius (bendrus požiūrius, metodiką, ES taisyklių įgyvendinimo gaires ir t. t.),
  • padėti pirmininkui organizuoti Reguliuotojų valdybos darbą,
  • sudaryti ekspertų darbo grupes ir joms teikti pagalbą.

Reglamentas (EB) Nr. 1211/2009 dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos įsteigimopdf

Administracijos vadovas – Ando Rehemaa

Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija

Kontaktiniai duomenys

Adresas

BEREC Office

Z.A. Meierovica Bulvaris 14

LV-1050 Riga

Latvija

Tel
+371 6611 7590
Nuorodos