Tijelo europskih regulatora u elektroničkim komunikacijama

BEREC je osnovan kako bi:

 • promicao dosljednu primjenu propisa EU-a radi poboljšanja funkcioniranja jedinstvenoga tržišta
 • zamijenio Europsku skupinu regulatora (ERG) u okviru koje su nacionalna regulatorna tijela razmjenjivala stručna znanja i najbolje prakse te donosila mišljenja o funkcioniranju telekomunikacijskoga tržišta EU-a
 • pomagao Europskoj komisiju i nacionalnim regulatornim tijelima u primjeni zakonodavstva EU-a o elektroničkim komunikacijama
 • savjetovao Europski parlament i Vijeće EU-a
 • dopunjavao na europskoj razini regulatorne zadatke nacionalnih regulatornih tijela.

BEREC se sastoji od Odbora regulatora koji čine čelnici 28 nacionalnih regulatornih tijela te od Ureda za podršku. Ured je službeno tijelo EU-a, a njime upravlja Odbor u kojemu su predstavnici svih nacionalnih regulatornih tijela i Komisije.

Zadatci toga Ureda uključuju:

 • pružanje stručne i administrativne podrške BEREC-u
 • prikupljanje i razmjenu informacija koje dobije od nacionalnih regulatornih tijela
 • razmjenu najboljih regulatornih praksi među nacionalnim regulatornim tijelima (zajednički pristup, metodologija, smjernice za provedbu zakonodavstva EU-a itd.)
 • pružanje pomoći predsjedniku u pripremi rada Odbora regulatora
 • uspostavu i podupiranje stručnih radnih skupina.

Uredba br. 1211/2009 o uspostavi Tijela europskih regulatora u elektroničkim komunikacijama PDF

Upravni direktor: Ando Rehemaa

 Vidi također

 • "Tko je tko" imenik EU-a English (en)  

KONTAKT

Upiti o općim informacijama

Nazovite
00 800 6 7 8 9 10 11 Više informacija o službi

Pošaljite Vaša pitanja e-poštom

Detalji o kontaktima i posjetama institucijama, kontakti s tiskom

Pomognite nam poboljšati

Jeste li pronašli ono što ste htjeli?

DaNe

Što ste tražili?

Imate li prijedloga?