You are here:

Elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud amet

Elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud amet (BEREC) loodi eesmärgiga:

  • edendada ELi õigusaktide järjekindlat rakendamist ning parandada seeläbi ühtse turu toimimist
  • asendada elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste Euroopa reguleerivate organite töörühm (ERG), mille kaudu liikmesriikide reguleerivad asutused jagasid teadmisi/ekspertnõu ja parimaid tavasid ning esitasid seisukohti ELi telekommunikatsioonituru toimimise kohta
  • aidata Euroopa Komisjonil ja liikmesriikide reguleerivatel asutustel rakendada elektroonilisi sidevahendeid käsitlevaid ELi määrusi
  • esitada nõuandeid Euroopa Parlamendile ja ELi Nõukogule
  • täiendada Euroopa tasandil liikmesriikide reguleerivate asutuste funktsioone.

BEREC koosneb reguleerivate asutuste nõukogust, kuhu kuuluvad 28 liikmesriikide reguleerivate asutuste juhti, ning tugibüroost. See büroo on ametlik ELi asutus. Bürood tööd juhib kõikide liikmesriikide reguleerivate asutuste ja komisjoni esindajatest koosnev komitee.

BERECi büroo ülesanded on järgmised:

  • osutada BERECile professionaalseid ja haldusalaseid tugiteenuseid
  • koguda liikmesriikide reguleerivatelt asutustelt teavet nig seda jagada
  • levitada liikmesriikide reguleerivate asutuste vahel parimaid tavasid (ühine lähenemisviis, metoodika, suunised ELi määruste rakendamiseks jne)
  • aidata esimehel valmistada ette reguleerivate asutuste nõukogu tööd
  • luua ja toetada ekspertide töörühmi.

Määrus 1211/2009 elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti loomise kohtapdf

Haldusdirektor: Ando Rehemaa

Elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud amet

Kontaktandmed

Aadress

BEREC Office

Z.A. Meierovica Bulvaris 14

LV-1050 Riga

Latvija

Tel
+371 6611 7590
Viidad