You are here:

Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения

ОЕРЕС е създаден, за да:

  • насърчава последователното прилагане на разпоредбите на ЕС, чрез което да се подобрява функционирането на единния пазар,
  • замести Групата на европейските регулатори (ГЕР), чрез която националните регулаторни органи (НРО) обменяха експертни познания и добри практики и изразяваха становища относно функционирането на пазара на телекомуникации в ЕС,
  • подпомага Европейската комисия и НРО при прилагането на разпоредбите на ЕС в областта на електронните комуникации,
  • предоставя съвети на Европейския парламент и Съвета на ЕС,
  • допълва на европейско равнище регулаторните дейности, извършвани от НРО.

ОЕРЕС се състои от Съвет на регулаторите, съставен от председателите на 28-те НРО, и служба за подкрепа. Службата е официален орган на ЕС, управляван от комитет от представители на всички НРО и Комисията.

Сред задълженията на службата на ОЕРЕС са:

  • предоставяне на експертна и административна помощ на ОЕРЕС,
  • събиране и разпространение на информация от НРО,
  • разпространение на добри регулаторни практики между НРО (общи подходи, методологии, ръководства за прилагане на разпоредбите на ЕС и др.),
  • подпомагане на председателя при подготовка на работата на Съвета на регулаторите,
  • учредяване и подпомагане на експертни работни групи.

Регламент 1211/2009 за създаване на Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщенияpdf

Административен ръководител: Андо Рехема

Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения

Координати за връзка

Адрес

BEREC Office

Z.A. Meierovica Bulvaris 14

LV-1050 Riga

Latvija

Тел
+371 6611 7590
Връзки