You are here:

Europeiska polisbyrån

Uppdrag

Europol är EU:s brottsbekämpande organ som sköter underrättelseverksamheten mellan polismyndigheterna i EU-länderna. Europols uppgift är att få till stånd ett närmare och mer effektivt samarbete mellan de brottsbekämpande myndigheterna för att förebygga och bekämpa organiserad brottslighet och terrorism. Målet är ett säkrare EU för alla.

Verksamhet

Europol startade sin verksamhet den 1 juli 1999 sedan alla EU-länder hade undertecknat Europolkonventionen. Den 1 januari 2010 ersattes konventionen av ett rådsbeslut och Europol blev därmed en fullödig EU-byrå med nya rättsliga ramar och utökat mandat.

  • Narkotikahandel,
  • Terrorism,
  • Människosmuggling, människohandel och sexuellt utnyttjande av barn,
  • Förfalskning och piratkopiering,
  • Penningtvätt,
  • Falskmynteri och förfalskning av andra betalningsmedel – Europol är centralbyrå för bekämpande av euroförfalskningar.

Europol hjälper EU-länderna genom att

  • underlätta utbyte av information och underrättelser mellan brottsbekämpande myndigheter i EU-länderna – utbytet sker genom våra informations- och analyssystem och nätapplikationen för säkert informationsutbyte (Siena),
  • bidra med operativa analyser av EU-ländernas insatser,
  • utarbeta strategirapporter (t.ex. hotbedömningar) och brottsanalyser utifrån egna upplysningar eller information från EU-länderna och andra källor,
  • tillhandahålla expertis och tekniskt stöd vid utredningar och operationer som utförs inom EU under EU-ländernas överinseende och juridiska ansvar.

Europol gör också allmänna brottslighetsanalyser och verkar för en harmonisering av utredningsmetoder och utbildning i EU-länderna.

Direktör: Rob WAINWRIGHT

Biträdande direktör: Michel QUILLÉ

Styrelsesekreterare: Alfredo NUNZI

Ordförande för den gemensamma tillsynsmyndigheten: Isabel CRUZ

Europeiska polisbyrån

Kontaktuppgifter till

Adress

Eisenhowerlaan 73

NL-2517 KK Den Haag

Nederland

Tfn
+31 70 302 50 00
Fax
+31 70 345 58 96
Länkar