You are here:

Európsky policajný úrad

Úloha

Europol je agentúrou EÚ na presadzovanie práva, ktorá sa zaoberá výmenou a analýzou spravodajských poznatkov o trestnej činnosti. Jej cieľom je zvyšovanie bezpečnosti všetkých občanov EÚ prostredníctvom efektívnejšej spolupráce medzi orgánmi presadzovania práva v EÚ v oblasti predchádzania a boja proti závažnej medzinárodnej trestnej činnosti a terorizmu.

Mandát

Europol začal vykonávať svoju činnosť 1. júla 1999 po ratifikácii dohovoru o Europole všetkými členskými štátmi EÚ. Po prijatí rozhodnutia Rady o Europole, ktoré nahradilo uvedený dohovor, sa Europol dňa 1. januára 2010 stal plnohodnotnou agentúrou EÚ s novým právnym rámcom a posilneným mandátom.

Europol podporuje činnosť členských štátov EÚ v oblasti presadzovania práva, najmä pokiaľ ide o:

  • nezákonné obchodovanie s drogami,
  • terorizmus,
  • nedovolené prevádzačstvo migrantov, obchodovanie s ľuďmi a sexuálne zneužívanie detí,
  • falšovanie a pozmeňovanie výrobkov,
  • pranie špinavých peňazí,
  • falšovanie peňazí a iných platobných prostriedkov (Europol je európskym centrálnym úradom pre boj proti falšovaniu eura).

Europol podporuje členské štáty prostredníctvom týchto opatrení:

  • výmena informácií a spravodajských poznatkov o trestnej činnosti medzi európskymi orgánmi presadzovania práva v rámci informačných a analytických systémov Europolu a sieťovej aplikácie na zabezpečenú výmenu informácií (SIENA),
  • poskytovanie prevádzkovej analýzy na podporu operácií členských štátov,
  • vypracovávanie strategických správ (napr. posúdení ohrozenia) a analýz trestnej činnosti na základe informácií a spravodajských poznatkov Europolu alebo členských štátov alebo informácií získaných z iných zdrojov,
  • zabezpečovanie odbornej a technickej podpory pri vyšetrovaní a operáciách vykonávaných v rámci EÚ pod dohľadom a s právnou zodpovednosťou členských štátov.

Europol tiež aktívne podporuje analýzu trestnej činnosti a harmonizáciu vyšetrovacích postupov a odbornej prípravy v členských štátoch.

Riaditeľ: Rob WAINWRIGHT

Zástupca riaditeľa: Michel QUILLÉ

Tajomník správnej rady: Alfredo NUNZI

Predsedníčka spoločného dozorného orgánu: Isabel CRUZ

Európsky policajný úrad

Kontaktné údaje

Adresa

Eisenhowerlaan 73

NL-2517 KK Den Haag

Nederland

Tel
+31 70 302 50 00
Fax
+31 70 345 58 96
Odkazy