You are here:

Europese Politiedienst

Opdracht

Europol is de Europese dienst voor rechtshandhaving die inlichtingen over criminaliteit uitwisselt en analyseert. Het zorgt ervoor dat de nationale politiediensten doeltreffender optreden en beter samenwerken bij het voorkomen en bestrijden van ernstige internationale misdaad en terrorisme. Dat moet Europa veiliger maken voor alle burgers.

Mandaat

Europol is volledig operationeel sinds 1 juli 1999, nadat alle EU-landen de Europol-overeenkomst hadden geratificeerd. Die overeenkomst werd vervangen door een besluit van de Raad, op basis waarvan Europol in januari 2010 een volwaardig EU-agentschap werd met een uitgebreid mandaat.

Europol ondersteunt de EU-landen in de bestrijding van:

  • drugshandel,
  • terrorisme,
  • illegale immigratie, mensenhandel en seksuele uitbuiting van kinderen,
  • namaak en vervalsing van producten,
  • witwassen van geld,
  • valsemunterij en fraude bij andere betalingsmethoden (Europol coördineert de bescherming van de euro tegen valsemunterij).

Europol steunt de EU-landen door:

  • de uitwisseling van gegevens en inlichtingen over criminaliteit tussen de nationale politiediensten via een eigen systeem voor informatie en analyse en SIENA (Secure Information Exchange Network Application),
  • het analyseren van operaties van politiediensten,
  • het opstellen van strategische verslagen (bijv. om een bedreiging in te schatten) en misdaadanalyses op grond van gegevens en inlichtingen van de EU-landen, Interpol zelf of andere bronnen,
  • expertise en technische ondersteuning voor onderzoeken en operaties binnen de EU onder het toezicht en de wettelijke aansprakelijkheid van de betrokken EU-landen.

Europol zet zich ook in voor misdaadanalyse en de harmonisering van recherchetechnieken en opleidingen in de EU.

Directeur: Rob WAINWRIGHT

Plaatsvervangend directeur: Michel QUILLÉ

Secretaris van de Raad van bestuur: Alfredo NUNZI

Voorzitter van het gemeenschappelijk controleorgaan: Isabel CRUZ

Europese Politiedienst

Contact

Adres

Eisenhowerlaan 73

NL-2517 KK Den Haag

Nederland

Tel
+31 70 302 50 00
Fax
+31 70 345 58 96
Links