You are here:

Europos policijos biuras

Užduotis

Europolas – Europos Sąjungos teisėsaugos agentūra, atsakinga už kriminalinės žvalgybos duomenų mainus ir analizę. Jo užduotis – didinti ES teisėsaugos institucijų veiklos veiksmingumą ir gerinti jų bendradarbiavimą užkertant kelią sunkiam tarptautiniam nusikalstamumui ir terorizmui bei su jais kovojant ir tokiu būdu siekti saugesnės Europos visiems ES piliečiams.

Įgaliojimai

Europolas pradėjo visapusiškai vykdyti savo veiklą 1999 m. liepos 1 d., visoms ES valstybėms narėms ratifikavus Europolo konvenciją. 2010 m. sausio 1 d. pradėjus taikyti Tarybos sprendimą dėl Europolo, kuriuo pakeista Europolo konvencija, Europolas tapo visateise ES agentūra, grindžiama nauju teisiniu pagrindu ir turinčia didesnius įgaliojimus.

Europolas remia ES valstybių narių teisėsaugos užtikrinimo veiklą, be kita ko, tokiose srityse:

  • neteisėta prekyba narkotikais,
  • terorizmas,
  • neteisėtas imigrantų gabenimas, prekyba žmonėmis ir seksualinis vaikų išnaudojimas,
  • klastojimas ir gaminių piratavimas,
  • pinigų plovimas,
  • pinigų ir kitų mokėjimo priemonių padirbinėjimas: Europolas yra Europos centrinis kovos su eurų padirbinėjimu biuras.

Europolas padeda valstybėms narėms tokiais būdais:

  • lengvina ES teisėsaugos institucijų informacijos ir kriminalinės žvalgybos duomenų mainus tokiomis priemonėmis kaip jo informacijos ir analizės sistemos bei Saugaus keitimosi informacija tinklo programa (SIENA),
  • teikia operatyvinę analizę ir taip remia valstybių narių operacijas,
  • rengia strategines ataskaitas (pvz., grėsmių vertinimus) ir nusikaltimų analizes remdamasis valstybių narių pateikta, paties Europolo turima arba iš kitų šaltinių gauta informacija ir žvalgybos duomenimis,
  • dalijasi specialiomis žiniomis ir teikia techninę paramą ES atliekamiems tyrimams ir operacijoms, kuriuos prižiūri ir už kuriuos teisiškai atsako atitinkamos valstybės narės.

Europolas taip pat aktyviai skatina analizuoti nusikaltimus ir derinti valstybių narių tyrimo metodus ir mokymą.

Direktorius: Rob WAINWRIGHT

Direktoriaus pavaduotojas: Michel QUILLÉ

Valdybos sekretorius: Alfredo NUNZI

Jungtinės priežiūros institucijos pirmininkė: Isabel CRUZ

Europos policijos biuras

Kontaktiniai duomenys

Adresas

Eisenhowerlaan 73

NL-2517 KK Den Haag

Nederland

Tel
+31 70 302 50 00
Fax
+31 70 345 58 96
Nuorodos