You are here:

An Oifig Eorpach Póilíní 

Misean

Is é Europol an ghníomhaireacht Aontais Eorpaigh um fheidhmiú an dlí a láimhsíonn malartú agus anailís fáisnéise faoi choireacht. Tá de mhisean aici éifeachtacht agus comhar idir ghníomhaireachtaí an AE um fheidhmiú dlí a fheabhsú chun coireacht idirnáisiúnta thromchúiseach agus sceimhlitheoireacht a chosc is a chomhrac, d’fhonn Eoraip níos sábháilte do shaoránaigh uile an AE a bhaint amach.

Sainordú

Thosaigh Europol a chuid gníomhaíochta an 1 Iúil 1999 nuair a dhaingnigh Ballstáit uile an AE Coinbhinsiún Europol. An 1 Eanáir 2010 rinneadh gníomhaireacht iomlán de chuid an AE de Europol, gona chreat dlí agus a shainordú feabhsaithe nua, nuair a glacadh Cinneadh na Comhairle um Europol, a tháinig in ionad Choinbhinsiún Europol.

Tacaíonn Europol le gníomhaíocht na mBallstát AE um fheidhmiú an dlí i réimsí amhail:

  • Gáinneáil aindleathach drugaí,
  • Sceimhlitheoireacht,
  • Smuigleáil mhídhleathach imirceach, gáinneáil ar dhaoine agus teacht i dtír gnéasach ar leanaí,
  • Góchumadh agus píoráideacht táirgí,
  • Sciúradh airgid,
  • Brionnú airgid agus modhanna íocaíochta eile – is é Europol Lár-Oifig na hEorpa chun góchumadh an euro a chomhrac.

Tacaíonn Europol leis na Ballstáit trí:

  • Malartú eolais agus faisnéise faoi choireacht idir údaráis an AE um fheidhmiú an dlí a éascú trí bhíthin Chórais Anailíse agus Faisnéise Europol, agus an Feidhmchlár Líonra um Malartú Slán Eolais (SIENA),
  • Anailís oibríochtúil mar thaca le hoibríochtaí na mBallstát a chur ar fáil,
  • Tuarascálacha straitéiseacha (m.sh. measúnuithe ar bhagairtí) agus anailís coireachta a ghiniúint ar bhonn an eolais is na faisnéise ó na Ballstáit, ó Europol nó arna mbailiú ó fhoinsí eile,
  • Saineolas agus tacaíocht theicniúil a chur ar fáil d’imscrúduithe is d’oibríochtaí a dhéantar laistigh den AE, faoi mhaoirsiú is faoi fhreagracht dlí na mBallstát lena mbaineann.

Fairis sin, bíonn Europol gníomhach maidir le hanailís coireachta, agus comhchuibhiú na dteicnící inscrúdúcháin agus oiliúna sna Ballstáit, a neartú.

Stiúrthóir: Rob WAINWRIGHT

Leas-Stiúrthóir: Michel QUILLÉ

Rúnaí an Bhoird Bhainistíochta: Alfredo NUNZI

Cathaoirleach an Chomhchomhlachta um Maoirsiú: Isabel CRUZ

An Oifig Eorpach Póilíní

Sonraí teagmhála

Seoladh

Eisenhowerlaan 73

NL-2517 KK Den Haag

Nederland

Teileafón
+31 70 302 50 00
Facs
+31 70 345 58 96
Naisc