You are here:

Euroopa Politseiamet

Ülesanne

Europol on Euroopa Liidu õiguskaitseasutus, mis tegeleb kriminaaljälituse alase teabe vahetamise ja analüüsimisega. Tema ülesanne on parandada ELi õiguskaitseasutuste vahelist koostööd ning seda tõhustada, ennetades raskeid rahvusvahelisi kuritegusid ja terrorismi ning võideldes nende vastu. Eesmärgiks on turvalisem Euroopa kõigile ELi kodanikele.

Volitused

Europol alustas täiemahulist tegevust 1. juulil 1999, kui kõik ELi liikmesriigid olid ratifitseerinud Europoli konventsiooni. 1. jaanuaril 2010 sai Europolist pärast asjaomast konventsiooni asendanud Europoli käsitleva nõukogu otsuse vastuvõtmist täieõiguslik ELi asutus uue õigusliku raamistiku ning laiendatud volitustega.

Europol toetab ELi liikmesriikide õiguskaitsealast tegevust järgmistes valdkondades:

  • ebaseaduslik uimastiäri,
  • terrorism,
  • sisserändajate ebaseaduslik üle piiri toimetamine, inimkaubandus ning laste seksuaalne ärakasutamine,
  • võltsimine ja piraattooted,
  • rahapesu,
  • seoses raha ja muude maksevahendite võltsimisega on Europol Euroopa keskne asutus euro võltsimise vastases võitluses.

Europol toetab liikmesriike järgmiselt:

  • tõhustab teabe ja kriminaaljälituse andmete vahetamist ELi õiguskaitseasutuste vahel, kasutades selleks Europoli teabe- ja analüüsisüsteeme ning turvalist teabevahetusvõrku SIENA,
  • pakub liikmesriikide operatsioonide toetuseks operatiivanalüüsi,
  • koostab strateegiaaruandeid (ohuhinnanguid) ning kuritegevuse analüüse, tuginedes kas liikmesriikide, Europoli enda või muudest allikatest pärinevatele teabele ning jälitusandmetele,
  • annab liikmesriikide järelevalve ja õigusliku vastutuse raames ELis läbiviidavate juurdluste ja operatsioonide jaoks ekspertteavet ning tehnilist tuge.

Europol tegutseb ka kuritegevuse analüüsi edendajana ning uurimistehnika ja koolituse ühtlustajana liikmesriikides.

Direktor: Rob WAINWRIGHT

Direktori asetäitja: Michel QUILLÉ

Juhatuse sekretär: Alfredo NUNZI

Ühise järelevalveorgani esimees: Isabel CRUZ

Euroopa Politseiamet

Kontaktandmed

Aadress

Eisenhowerlaan 73

NL-2517 KK Den Haag

Nederland

Tel
+31 70 302 50 00
Faks
+31 70 345 58 96
Viidad