You are here:

EU:s enhet för rättsligt samarbete

Vad är Eurojust?

Eurojust är ett EU-organ som inrättades 2002 och som ska främja och förbättra samordningen mellan EU-ländernas rättsliga myndigheter när det gäller utredningar och åtal av grov gränsöverskridande och organiserad brottslighet.

Vad har Eurojust för mål?

Vid utredningar och åtal som berör två eller fler EU-länder ska Eurojust främja och förbättra samordningen mellan ländernas myndigheter. Eurojust ska i sitt arbete ta hänsyn till myndigheternas begäran och eventuell information från de organ som är behöriga enligt bestämmelserna i EU-fördragen (det europeiska rättsliga nätverket, Europol och Olaf).

Ett annat mål är att förbättra samarbetet mellan de behöriga myndigheterna, särskilt genom att underlätta internationell ömsesidig rättslig hjälp och verkställandet av europeiska arresteringsorder.

Eurojust ska också hjälpa de behöriga myndigheterna att effektivisera sina utredningar och åtal.

När det gäller straffbara gärningar som berör EU:s ekonomiska intressen, kan Eurojust också bistå vid utredningar eller åtal mellan ett medlemsland och ett land utanför EU eller mellan ett medlemsland och EU-kommissionen.

Eurojust ska förbättra effektiviteten hos de myndigheter som utreder och lagför grov gränsöverskridande och organiserad brottslighet, t.ex. terrorism, människohandel, narkotikahandel, bedrägeri och penningtvätt, så att brottslingar snabbt och effektivt kan ställas inför rätta.

Hur fungerar Eurojust?

Eurojust agerar genom sina nationella ledamöter eller som kollegium.

Eurojust får anmoda de behöriga nationella myndigheterna att

–     göra en utredning eller väcka åtal beträffande specificerade gärningar,

–     godta att en av dem kan vara bättre lämpad att göra en utredning eller väcka åtal i specifika fall,

–     samordna de behöriga myndigheterna,

–     tillsätta en gemensam utredningsgrupp,

–     tillhandahålla all information som Eurojust behöver för att fullgöra sina uppgifter.

Eurojust säkerställer informationsutbytet mellan myndigheterna och hjälper dem att samarbeta och samordna sina insatser på bästa möjliga sätt. Eurojust samarbetar också med det europeiska rättsliga nätverket, Europol och Olaf. Eurojust tillhandahåller logistiskt stöd och kan anordna och underlätta samordningsmöten mellan EU-ländernas rättsliga myndigheter och polismyndigheter för att lösa rättsliga frågor och praktiska problem.

Vem ingår i Eurojust?

Eurojusts kollegium består av 28 ledamöter, en från varje EU-land. Ledamöterna har utstationerats i enlighet med respektive lands rättsliga system och är ständiga medlemmar i kollegiet med säte Haag. Ledamöterna består av erfarna åklagare, domare eller polistjänstemän med liknande behörighet. En del av dem biträds av ställföreträdare, assistenter eller utstationerade nationella experter.

Eurojusts kollegium har utsett José Luís Lopes da Mota, Portugals ledamot, till sin ordförande. Vice ordförande är Michèle Coninsx, Belgiens ledamot, och Raivo Sepp, Estlands ledamot.

Ledamöternas och kollegiets arbete får stöd av en administration under ledning av en administrativ direktör. Administrationen består av följande enheter: budget och finans, kollegiets sekretariat, personuppgiftsombud, personalförvaltning, informationshantering, rättstjänst, medier, fastighetsförvaltning, allmänna tjänster och evenemang.

Det europeiska rättsliga nätverkets sekretariat ingår i Eurojusts administration som separat och självständig enhet.

Eurojust inrättades genom rådets beslut av den 28 februari 2002 om inrättande av Eurojust för att stärka kampen mot grov brottslighet ( EGT L 63, 6.3.2002).

Inrättad: 2002

Ledningen:
Michèle Coninsx,
ordförande
Klaus Rackwitz,
administrativ direktör

EU:s enhet för rättsligt samarbete

Kontaktuppgifter till

Adress

Maanweg 174

NL-2516 AB Den Haag

Nederland

Tfn
+31 70 412 50 00
Fax
+31 70 412 50 05
Länkar