You are here:

Urad za evropsko pravosodno sodelovanje

Eurojust

Države članice EU se vedno bolj spopadajo s težjimi oblikami čezmejnega in organiziranega kriminala, zato so leta 2002 ustanovile urad Eurojust, da bi spodbudile in izboljšale koordinacijo pristojnih organov držav članic pri vodenju preiskav in sodnega pregona.

Cilji urada Eurojust

Pri preiskavah in pregonu, ki zadevajo dve ali več držav članic, si Eurojust prizadeva spodbuditi in izboljšati koordinacijo med organi držav članic. Pri tem upošteva zahtevke pristojnih organov držav članic in informacije, ki jih posreduje kateri koli organ s pooblastili na podlagi pogodb (evropska pravosodna mreža, Europol in OLAF).

Zavzema se tudi za izboljšanje sodelovanja med pristojnimi organi, zlasti glede zagotavljanja mednarodne vzajemne pravne pomoči in izdajanja evropskih nalogov za prijetje.

Poleg tega podpira pristojne organe pri izboljšanju učinkovitosti kazenskih preiskav in sodnega pregona.

Eurojust lahko pomaga pri vodenju preiskav in sodnega pregona, ki zadevajo državo članico in državo nečlanico ali državo članico in Komisijo, kadar gre za kazniva dejanja v zvezi s finančnimi interesi Evropske unije.

Med drugim si prizadeva tudi za večjo učinkovitost dela preiskovalnih organov in organov kazenskega pregona, kadar se spopadajo s težjimi oblikami čezmejnega in organiziranega kriminala, kot so terorizem, trgovina z ljudmi, trgovina z drogami, goljufije in pranje denarja, saj je treba storilce kaznivih dejanj čim prej privesti pred sodišče.

Delovanje urada Eurojust

Eurojust pri izpolnjevanju svojih nalog deluje prek nacionalnih članov ali kot kolegij.

Eurojust lahko pristojne organe držav članic zaprosi, da: izvedejo preiskavo ali kazenski pregon določenih dejanj; soglašajo, da je drug organ lahko v boljšem položaju za izvedbo preiskave ali pregona določenih dejanj; se pristojni organi med seboj uskladijo; ustanovijo skupno preiskovalno skupino ali da zagotovijo vse informacije, ki jih skupina potrebuje za opravljanje svojih nalog.

Eurojust je pristojen za medsebojno obveščanje pristojnih organov in zagotavlja najboljše možno usklajevanje in sodelovanje teh organov. Prav tako Eurojust sodeluje z evropsko pravosodno mrežo, uradom Europol in uradom OLAF. Za reševanje pravnih vprašanj in praktičnih težav nudi tudi logistično podporo ter pripravlja usklajevalne sestanke med pravosodnimi in policijskimi organi različnih držav.

Sestava urada Eurojust

Eurojust šteje 28 nacionalnih članov, po enega iz vsake države članice EU. Člane na delo v Eurojust napotijo države članice v skladu z nacionalnimi pravili. Stalni sedež urada je v Haagu. Nacionalni člani so starejši, izkušeni tožilci, sodniki ali policijski uradniki z enakovrednimi pristojnostmi. Nekaterim članom pomagajo namestniki, pomočniki, ali nacionalni strokovnjaki, ki jih pošljejo države članice.

Kolegij Eurojusta je za predsednika izvolil Joséja Luísa Lopesa da Mota, nacionalnega člana iz Portugalske, za podpredsednico nacionalno članico iz Belgije Michèle Coninsx in za podpredsednika nacionalnega člana iz Estonije Raiva Seppa.

Uradu in kolegiju pomaga uprava, ki jo vodi upravni direktor. Upravo sestavljajo različne enote in službe: proračun in finance, tajništvo, varuh podatkov, kadrovske zadeve, upravljanje z informacijami, pravna služba, odnosi z javnostmi ter splošne in varnostne zadeve.

Sekretariat evropske pravosodne mreže je del uprave urada Eurojust, vendar deluje kot ločena in samostojna enota.

Eurojust je bil ustanovljen s Sklepom Sveta z dne 28. februarja 2002 o ustanovitvi Eurojusta za okrepitev boja proti težjim oblikam kriminala ( UL L 63, 6. 3. 2002).

Leto ustanovitve:  2002

Uprava: Michèle Coninsx, predsednica;
Klaus Rackwitz, Upravni direktor

Urad za evropsko pravosodno sodelovanje

Kontaktni podatki

Naslov

Maanweg 174

NL-2516 AB Den Haag

Nederland

Tel
+31 70 412 50 00
Fax
+31 70 412 50 05
Povezave