You are here:

Jednotka pre súdnu spoluprácu Európskej únie

Čo je to Eurojust?

Eurojust je orgán Európskej únie, ktorý bol založený v roku 2002, aby podporoval a zdokonaľoval koordináciu pri vyšetrovaní a trestnom stíhaní medzi príslušnými súdnymi orgánmi v členských štátoch EÚ, ktoré sa zaoberajú závažným cezhraničným a organizovaným zločinom.

Aké sú úlohy Eurojustu?

Úlohou jednotky Eurojust je podporovať a zdokonaľovať koordináciu medzi vnútroštátnymi orgánmi v súvislosti s vyšetrovaním a trestným stíhaním, ktoré sa týka dvoch alebo viacerých členských štátov. Eurojust pritom musí brať do úvahy akúkoľvek žiadosť príslušného orgánu členského štátu a akékoľvek informácie poskytnuté orgánom, ktorý k tomu oprávňujú ustanovenia zmlúv o Európskej súdnej sieti, Europole a OLAF-e.

Ďalšou úlohou Eurojustu je zlepšovať spoluprácu medzi príslušnými orgánmi najmä v oblasti vykonávania medzinárodnej vzájomnej právnej pomoci a uplatňovania európskych zatykačov.

Eurojust takisto podporuje príslušné orgány pri zlepšovaní efektívnosti vyšetrovaní a trestných stíhaní.

Eurojust môže pomáhať pri vyšetrovaní a trestnom stíhaní medzi členským štátom a treťou krajinou alebo medzi členským štátom a Komisiou, ak sa jedná o trestné činy v oblasti finančných záujmov Európskeho spoločenstva.

Eurojust zvyšuje efektívnosť vnútroštátnych vyšetrovacích a súdnych orgánov, ktoré sa zaoberajú závažným cezhraničným a organizovaným zločinom, napr. terorizmom, nezákonným obchodovaním s ľuďmi alebo drogami, podvodmi alebo praním špinavých peňazí, aby tak mohli byť páchatelia čo najrýchlejšie a najefektívnejšie postavení pred súd a riadne potrestaní.

Ako Eurojust funguje?

Eurojust plní svoje úlohy prostredníctvom národných členov alebo ako kolégium.

Eurojust má právo požiadať príslušné vnútroštátne orgány, aby začali vyšetrovanie alebo trestné stíhanie konkrétnych činov. Môže takisto súhlasiť s tým, že jeden z týchto orgánov je schopný lepšie viesť dané vyšetrovanie alebo trestné stíhanie. Ďalej môže koordinovať spoluprácu medzi príslušnými orgánmi, vytvárať spoločné vyšetrovacie tímy, alebo požiadať príslušné orgány, aby poskytli akékoľvek informácie potrebné na výkon jeho úloh.

Eurojust zabezpečuje výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi a pomáha im so zaisťovaním čo najlepšej koordinácie a spolupráce. Eurojust spolupracuje s Európskou súdnou sieťou, Europolom a OLAF-om. Rovnako ponúka logistickú podporu a môže organizovať a sprostredkovávať koordinačné stretnutia medzi súdnymi a policajnými orgánmi rôznych štátov ohľadne riešenia právnych otázok a praktických problémov.

Kto je kto v Eurojuste?

Eurojust sa skladá z 28 národných členov, po jednom z každého členského štátu. Národní členovia sú priraďovaní v súlade s právnym systémom svojho štátu a sú trvale umiestnení v Haagu. Ide o skúsených prokurátorov, sudcov alebo policajtov s príslušnou kvalifikáciou. Niektorým z nich pomáhajú zástupcovia, asistenti alebo pridelení národní odborníci.

Predsedu Eurojustu volí kolégium a je ním národný člen Portugalska José Luís Lopes da Mota. Za podpredsedov boli zvolení zástupca Belgicka Michèle Coninsx a zástupca Estónska Raivo Sepp.

Kolégiu a národným členom pomáha administratíva pod vedením riaditeľa. Administratíva sa skladá z týchto oddelení a útvarov: rozpočet a financie, sekretariát kolégia, úradník pre ochranu údajov, ľudské zdroje, správa informácií, právne služby, médiá, styk s verejnosťou a bezpečnosť, správa zariadení, všeobecné služby a podujatia.

Sekretariát Európskej súdnej siete sa nachádza v rámci administratívy jednotky Eurojust, ale funguje ako samostatný útvar.

Eurojust bol založený rozhodnutím Rady z 28. februára 2002, ktorým sa zriaďuje Eurojust s cieľom posilniť boj proti závažným trestným činom ( Ú. v. L 63, 6.3.2002)

Rok založenia:  2002

Vedenie:
Michèle Coninsx,
Predsedníčka;
Klaus Rackwitz,
Administratívny riadite'

Jednotka pre súdnu spoluprácu Európskej únie

Kontaktné údaje

Adresa

Maanweg 174

NL-2516 AB Den Haag

Nederland

Tel
+31 70 412 50 00
Fax
+31 70 412 50 05
Odkazy