You are here:

Jednotka Európskej únie pre justičnú spoluprácu (Eurojust)

Prehľad

 • Úloha: pomáha vnútroštátnym orgánom spolupracovať v boji proti závažnej organizovanej trestnej činnosti páchanej vo viacerých členských štátoch EÚ
 • Správny riaditeľ: Klaus Rackwitz
 • Členovia: kolégium Eurojustu, 1 člen z každej krajiny EÚ
 • Rok zriadenia: 2002
 • Počet zamestnancov: 240
 • Sídlo: Haag (Holandsko)
 • Webové sídlo: Eurojust

Jednotka Európskej únie pre justičnú spoluprácu (Eurojust) podporuje justičnú koordináciu a spoluprácu medzi vnútroštátnymi orgánmi v boji proti závažnej organizovanej trestnej činnosti, ktorá sa týka viac ako jedného členského štátu EÚ.

Čo robí Eurojust?

pomáha členským štátom v boji proti organizovanej trestnej činnosti páchanej vo viacerých členských štátoch EÚ:

 • koordinuje vyšetrovania a trestné stíhania zahŕňajúce aspoň dve krajiny,
 • pomáha riešiť spory o právomoc,
 • uľahčuje navrhovanie a vykonávanie právnych nástrojov EÚ, ako sú napríklad európsky zatykač, príkaz na konfiškáciu a príkaz na zmrazenie majetku.

Na tento účel Eurojust:

 • organizuje koordinačné stretnutia,
 • financuje spoločné vyšetrovacie tímy (SVT) a poskytuje im odborné vstupy,
 • organizuje koordinačné centrá.

Eurojust navyše zastrešuje sekretariáty Európskej justičnej siete, siete spoločných vyšetrovacích tímov a siete na vyšetrovanie a trestné stíhanie genocídy, zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov.

Štruktúra

Orgán tvorby politiky („kolégium“) tvorí jeden vysokopostavený zástupca za každý členský štát. Každý z týchto národných členov je zodpovedný za národnú sekciu.

Administratívu agentúry Eurojust riadi správny riaditeľ.

Eurojust disponuje aj úradníkom pre ochranu údajov, ktorý pracuje nezávisle od správneho riaditeľa.

Ako Eurojust funguje?

Každý rok:

 • iniciuje rastúci počet vyšetrovaní alebo trestných stíhaní (v súčasnosti takmer 2000 prípadov),
 • organizuje približne 200 v koordinačných stretnutí a prevádzkuje 10 koordinačných centier.

Na koordinačných stretnutiach Eurojustu sa zúčastňujú prokurátori, sudcovia a policajti. Eurojust im poskytuje odborné poznatky, vybavenie a prekladateľské služby. Cestovné a ubytovacie výdavky sa účastníkom nahrádzajú.

Koordinačné centrá organizujú dni jednotných akcií, na ktorých sa účastníci môžu podeliť o informácie týkajúce sa vážnej cezhraničnej trestnej činnosti.

Eurojust uzavrel dohody o spolupráci s mnohými krajinami mimo EÚ Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) , príslušnými inštitúciami EÚ Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) , agentúrami, partnermi a medzinárodnými organizáciami, ako sú napríklad:

Kto má z činnosti agentúry osoh?

Hlavnými partnermi agentúry Eurojust sú vnútroštátne orgány. Eurojust prepája orgány presadzovania práva a prokurátorov a umožňuje im tak bojovať proti prípadom vážnej organizovanej trestnej činnosti páchanej v dvoch alebo viacerých členských štátoch EÚ.

Jednotka pre súdnu spoluprácu Európskej únie

Kontaktné údaje

Adresa

Maanweg 174

NL-2516 AB Den Haag

Nederland

Tel
+31 70 412 50 00
Fax
+31 70 412 50 05
Odkazy