You are here:

Zespół ds. Współpracy Sądowej w Unii Europejskiej

Czym jest Eurojust?

Eurojust jest organem Unii Europejskiej, który ustanowiono w 2002 roku w celu usprawniania współpracy między organami sądowymi państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie dochodzeń i ścigania przestępstw w przypadku przestępczości międzynarodowej i zorganizowanej.

Cele

W przypadku dochodzeń oraz operacji ścigania, w które zaangażowane są przynajmniej dwa państwa, celem Eurojustu jest usprawnianie współpracy między organami krajowymi z uwzględnieniem wszelkich wniosków składanych przez właściwe organy państwa członkowskiego i wszelkich informacji dostarczonych przez organy właściwe na podstawie przepisów przyjętych w ramach traktatów (Europejska Sieć Sądowa, Europol i OLAF).

Kolejnym celem Eurojustu jest poprawa współpracy między właściwymi organami, w szczególności poprzez ułatwianie realizacji międzynarodowej wzajemnej pomocy prawnej oraz wykonywania europejskiego nakazu aresztowania.

Eurojust wspiera również właściwe organy w celu zwiększenia skuteczności dochodzeń i ścigania przestępstw.

Może również udzielać pomocy w dochodzeniach i operacjach ścigania, w które zaangażowane jest państwo członkowskie oraz państwo nienależące do UE lub też państwo członkowskie oraz Komisja w przypadku przestępstw, które godzą w interesy finansowe Wspólnoty Europejskiej.

Eurojust zwiększa skuteczność organów krajowych w walce z poważnymi przestępstwami międzynarodowymi oraz przestępczością zorganizowaną, m.in. terroryzmem, handlem ludźmi, przemytem narkotyków, przestępstwami finansowymi czy praniem brudnych pieniędzy, aby szybko i skutecznie postawić przestępców przed sądem.

Jak działa Eurojust

Eurojust wypełnia swoją misję przy pomocy państw członkowskich lub działając jako Kolegium.

Jego kompetencje pozwalają mu zwracać się do odpowiednich organów krajowych o wszczęcie dochodzenia lub ścigania przestępstwa w określonych przypadkach; uznawać, że jedno z państw może być bardziej uprawnione niż inne do wszczęcia dochodzenia lub ścigania za określone czyny; koordynować działania właściwych organów; ustanawiać wspólne zespoły śledczelub udzielać wszelkich informacji potrzebnych do realizacji wymienionych zadań.

Eurojust zapewnia wymianę informacji między właściwymi organami i pomaga im w zagwarantowaniu jak najwyższego poziomu koordynacji i współpracy. Współpracuje również z Europejską Siecią Sądową, Europolem i OLAF-em. Eurojust oferuje wsparcie logistyczne i może organizować spotkania mające na celu zapewnienie koordynacji wysiłków władz sądowych i służb policyjnych z różnych krajów celem rozwiązania ewentualnych kwestii natury prawnej czy bieżących problemów praktycznych.

Kto jest kim w Eurojuście

W skład Eurojustu wchodzi 28 członków, po jednym z każdego państwa członkowskiego. Członkowie krajowi, oddelegowywani zgodnie z krajowym systemem prawnym, sprawują swoje funkcje w Hadze. Są to starsi rangą, doświadczeni prokuratorzy, sędziowie lub oficerowie policji o równoważnych kompetencjach. Niektórym przedstawicielom krajowym pomagają zastępcy, asystenci lub oddelegowani eksperci krajowi.

W wyniku głosowania Kolegium Eurojustu przewodniczącym Kolegium został José Luís Lopes da Mota, przedstawiciel krajowy z Portugalii. Wiceprzewodniczącymi zostali wybrani Michèle Coninsx z Belgii oraz Raivo Sepp z Estonii.

Członkom krajowym i Kolegium pomaga sekretariat, na którego czele stoi dyrektor administracyjny. W skład administracji wchodzą następujące służby i jednostki: budżet i finanse, sekretariat Kolegium, urzędnik ds. ochrony danych, dział kadr, zarządzanie informacjami, dział prawny, dział prasowy i PR, bezpieczeństwo, zarządzanie infrastrukturą oraz usługi ogólne i wydarzenia.

Sekretariat Europejskiej Sieci Sądowej działa jako oddzielna i niezależna jednostka w ramach administracji Eurojustu.

Eurojust został powołany do życia decyzją Rady z dnia 28 lutego 2002 r. ustanawiającą Eurojust w celu zintensyfikowania walki z poważną przestępczością, Dz.U. L 63 z 06.03.2002.

Rok utworzenia:  2002

Zarząd:
Michèle Coninsx,
Przewodnicząca;
Klaus Rackwitz,
Dyrektora Administracyjnego

Zespół ds. Współpracy Sądowej w Unii Europejskiej

Dane kontaktowe

Adres

Maanweg 174

NL-2516 AB Den Haag

Nederland

Tel
+31 70 412 50 00
Faks
+31 70 412 50 05
Linki